Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Mae lles disgyblion yn allweddol i holl agweddau bywyd Ysgol Uwchradd Bodedern.

BWLETIN LLES

Yma gallwch gael mynediad at ein holl fwletinau lles.

Foto Jet 2022 02 02 T091658 539

Ein nod yw datblygu disgyblion iach a hyderus gyda ffocws ar ddiogelwch, cynhwysiant a llesiant disgyblion yn eu dysgu a bywyd cymdeithasol.

Mae agweddau Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008), Cynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Llywodraeth Cymru a Phum Ffordd at Les yn ganolog i hyn drwy’r themau:

  • Bwyd a Ffitrwydd
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
  • Datblygiad Personol a Pherthnasoedd
  • Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau
  • Yr Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Hylendid

Cysylltiadau Defnyddiol

Cofiwch

Gall Mrs Carys Rowlands drefnu apwyntiad i'r cwnselydd ysgol.

Mae cyfle i drafod materion iechyd cyfrinachol gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, sydd ar gael bob amser cinio Dydd Llun yn ystafell y nyrs.

Mae gwybodaeth pellech ar gael gan eich tiwtor dosbarth ac ar hysbysfyrddau wybodaeth ar draws yr ysgol.