Cinio Ysgol am Ddim Cliciwch yma

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Mae lles disgyblion yn allweddol i holl agweddau bywyd Ysgol Uwchradd Bodedern.

BWLETIN LLES

Yma gallwch gael mynediad at ein holl fwletinau lles.

Foto Jet 2022 09 05 T122516 821

2024

2023

2022

2021

Ein nod yw datblygu disgyblion iach a hyderus gyda ffocws ar ddiogelwch, cynhwysiant a llesiant disgyblion yn eu dysgu a bywyd cymdeithasol.

Mae agweddau Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008), Cynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Llywodraeth Cymru a Phum Ffordd at Les yn ganolog i hyn drwy’r themau:

  • Bwyd a Ffitrwydd
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
  • Datblygiad Personol a Pherthnasoedd
  • Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau
  • Yr Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Hylendid

Cysylltiadau Defnyddiol

Cofiwch

Gall Mrs Carys Rowlands drefnu apwyntiad i'r cwnselydd ysgol.

Mae cyfle i drafod materion iechyd cyfrinachol gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, sydd ar gael bob amser cinio Dydd Llun yn ystafell y nyrs.

Mae gwybodaeth pellech ar gael gan eich tiwtor dosbarth ac ar hysbysfyrddau wybodaeth ar draws yr ysgol.