Gwybodaeth a Chanllawiau Covid-19

Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

2020-2021

Cynrhychiolwyr Yr Awdurdod Addysg
Y Cynghorydd Gwilym Jones
Y Cynghorydd Kenneth Hughes
Y Cynghorydd Llinos Medi (Cadeirydd)
Mr Ned Michael (Is-Gadeirydd)
Mr O. Glyn Roberts
Cynrhychiolwyr Rhieni
Mrs Menna Evans
Mrs Bethan Jones Griffiths
Mr Celfyn Furlong
Mrs Lowri Carlisle
Mrs Alison Hughes
Mr Kevin Hughes
Aelodau Cyfetholedig
Mr Derek Evans
Parch Ieuan Elfryn Jones
Ms Sian Eleri
Dr Nia Roberts
Cynrychiolwyr Staff
Mr Carwyn LL. Owen (Athrawon)
Mr Eurwyn A. Hughes (Athrawon)
Mrs Ann Roberts (Ategol)
Cynrychiolwyr Disgyblion
Erin T. Jones
James Magee
Pennaeth
Mr Paul Matthews-Jones
Clerc
Mrs Llinos M Jones

Gellir cysylltu â'r Llywodraethwyr drwy'r clerc yn yr ysgol.