Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway
14 Medi 2021

Criw blwyddyn 10 TGAU yn cwblhau ymarferion cylched bore heddiw.

241757894 3055081214762367 599263454469148686 n
30 Mehefin 2021

Blwyddyn 10 Addysg Gorfforol yn mwynhau diwrnod llawn gweithgareddau

Foto Jet 99
24 Mehefin 2021

Datganiad i’r Wasg

Ymchwilio i ymosodiad seiber ar Ysgolion Uwchradd

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymchwilio i ymosodiad seiber sydd wedi effeithio ar bob un o’i pum ysgol uwchradd.

Mae systemau technoleg gwybodaeth - yn cynnwys cyfrifon e-bost - wedi eu hatal dros dro er mwyn gallu rheoli’r digwyddiad sydd wedi effeithio ar Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol David Hughes, Porthaethwy, ac Ysgol Uwchradd Caergybi.

Fodd bynnag, mae’n bosib bod data personol sy’n cael ei chadw ar y systemau hyn wedi ei chyfaddawdu yn ystod yr ymosodiad seiber.

Eglurodd Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, “Fe wnaethom ddarganfod yr ymosodiad seiber ddoe (Dydd Mercher, Mehefin 23) ac yna symud yn gyflym i ddod â thîm o ymgynghorwyr technoleg seiber arbenigol i mewn er mwyn ymchwilio i’r mater. Bydd y Ganolfan Diogelwch Seiber Genedlaethol hefyd yn ein cefnogi er mwyn gallu datrys y mater.”

“Mae’n debyg y bydd ychydig o aflonyddwch i’r ysgolion dros yr wythnosau nesaf gan efallai y bydd angen i rai systemau gael eu hadfer ac y bydd eraill yn parhau i fod oddi ar lein am gyfnod.”

Ychwanegodd, “Rydym yn cydweithio’n agos â phartneriaid eraill er mwyn cefnogi ein hysgolion uwchradd. Er na allwn gadarnhau ar hyn o bryd a oes mynediad diawdurdod at ddata wedi digwydd, mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi eu hysbysu am y digwyddiad.”

Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud unrhyw sylwadau pellach ar hyn o bryd.

Diwedd 24.6.21

Am fwy o wybodaeth: Gethin Jones, Uned Gyfathrebu (01248) 752130

Press release

Secondary schools’ cyber-attack investigated

The Isle of Anglesey County Council is investigating a cyber-attack, which has affected all of its five secondary schools.

Information technology systems - including email accounts - have been temporarily disabled to contain the incident, which has affected Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol David Hughes, Menai Bridge, and Ysgol Uwchradd Caergybi.

However, it is possible that personal data held on these systems could have been compromised during the cyber-attack.

Anglesey Council’s Chief Executive, Annwen Morgan, explained, “We discovered the cyber-attack yesterday (Wednesday, June 23rd) and moved quickly to bring in a team of specialised cyber-technology consultants to investigate. The National Cyber Security Centre will also be providing us with support to resolve matters.”

“There is likely to be some disruption at the schools over the coming weeks as systems may need to be restored and others remain offline.”

She added, “We are working closely with other partners to support our secondary schools. Although we are not currently able to confirm that there has been a data breach, the Information Commissioner’s Office has also been made aware of the incident.”

Anglesey Council will not be making any further comment at present.

Ends 24.6.21

For further information: Gethin Jones, Communications Unit (01248) 752130

28 Mai 2021

Ffarwelio efo Blwyddyn 11

Facebook

26 Mawrth 2021

Y diweddaraf o'r Adran Addysg Gorfforol - braf gweld ein disgyblion yn ôl!

Foto Jet 76
5 Mawrth 2021

Mae eich pleidlais yn cyfri!

Foto Jet 57
Foto Jet 58
12 Chwefror 2021

Mwynhewch y gwyliau!

Foto Jet 52
Foto Jet 53
3 Chwefror 2021

Swydd Wag

Foto Jet 50
3 Chwefror 2021

Llongyfarchiadau mawr iawn i Lily, blwyddyn 10 ar ennill Rhagoriaeth yn ei arholiad Gradd 2 Canu. Da iawn chdi!

1 Chwefror 2021

Holiadur Rhieni: YMATEB ANHYGOEL! DIOLCH YN FAWR ....

Diolch i chi am yr ymateb anhygoel i’r holiadur, anhygoel o ran eich cefnogaeth i’r ysgol ond hefyd o ran nifer sydd wedi ymateb. Cafwyd 326 ymateb ynghyd a 179 sylw penodol. Gallaf eich sicrhau y byddaf yn mynd drwy bob un o’r sylwadau yma yn bersonol ac yn rhannu gyda chi sut y byddwn yn addasu ac esblygu ein darpariaeth. Byddaf hefyd yn rhannu gyda chi yn llawn y data i gwestiwn 1, 2 a 3.

20 Ionawr 2021

Mae Mia o flwyddyn 11 wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o garfan pêl-droed Cymru o dan 17 y flwyddyn nesaf. Mae hi wedi gweithio’n eithriadol o galed dros y blynyddoedd ac rydym yn falch iawn ohoni. Fodd bynnag, mi fydd ganddi benderfyniad anodd i'w wneud gan eu bod am iddi symud i lawr i'r de i fynychu Coleg y Cymoedd ym mis Medi. Pob lwc gyda pha bynnag benderfyniad wnei di.

Mia
4 Ionawr 2021

DIWEDDARIAD PWYSIG

Oherwydd cynnydd mewn achosion COVID-19 yng nghymunedau Ynys Môn, ac yn dilyn trafodaethau a chytundeb rhwng yr Awdurdod Lleol a Phrifathrawon Ynys Môn, penderfynwyd na fydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb tan o leiaf 18 / 01/2021.
Bydd gwersi yn parhau ar-lein.
Ein nod yw croesawu pob disgybl yn ôl i'r ysgol o'r 18fed ymlaen - fodd bynnag, bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn dilyn asesiad o'r sefyllfa yn agosach at yr amser.
Byddwn yn gwahodd yr holl ddisgyblion yn ôl i adeiladau'r ysgol pan fydd amodau yn caniatau.
Yn y cyfamser, bydd gofal ar gael i blant bregus a phlant gweithwyr allweddol yn yr ysgolion unigol.

3 Ionawr 2021

Diweddariad ail-agor

Yn dilyn trafodaethau a chytundeb gyda'r Awdurdod penderfynwyd, oherwydd yr amgylchiadau cyfredol, na fydd disgyblion Blynyddoedd 11-13 yn dychwelyd i'r ysgol Dydd Mercher 6 Ionawr 2021. Bydd gwersi yn parhau ar lein yn unol â'r drefn arferol. Anelir at sefyllfa lle fydd pawb yn dychwelyd o'r 11eg o Ionawr 2021 ymlaen ond fe fydd hyn yn cael ei adolygu yn dilyn asesiad o'r sefyllfa ganol wythnos nesaf.


Felly

HMS 04.01.21 & 05.01.21

Gwersi ar lein i bawb: Blynyddoedd 7-13 06.01.21-08.01.21

15 Rhagfyr 2020

Drym rol...fideo 2 yn cael ei rhyddhau 'fory. Byddwch yn barod, mae hon yn gracar!

4 Rhagfyr 2020

Ceisio cadw pawb yn Boded yn ddiogel. Masgiau o safon uchel wedi eu rhannu i bawb heddiw.

Foto Jet 47
25 Tachwedd 2020

Gwybodaeth gan Cyngor Sir Ynys Môn

Cymraeg 1
23 Tachwedd 2020

Archebion Lluniau Ysgol

Foto Jet 39
11 Tachwedd 2020

Diwrnod Di-Wisg Ysgol

Dydd Gwener

13/11/20

Foto Jet 36
2 Tachwedd 2020

03/11/20

Bydd yr ysgol yn ail-agor dydd Mawrth, 3ydd o Dachwedd 2020 i ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn unig.

Bydd disgyblion blynyddoedd 9-13 yn dilyn eu hamserlen O ADREF.

Gwiriwch Google Classroom am fanylion.

23 Hydref 2020

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros yr hanner tymor diwethaf. Cadwch yn ddiogel dros y gwyliau.

22 Hydref 2020

Diwrnodau HMS: 23/10/2020 & 02/11/2020 YSGOL AR GAU I BOB DISGYBL

12 Hydref 2020

Lluniau Blwyddyn 7 a 12 yn cael eu tynnu dydd Mercher 21/10/20. Pawb i fod mewn gwisg ysgol lawn os gwelwch yn dda. Bydd yr archebion i gyd ar lein eleni.

1 Hydref 2020

Rheoli Pryder.

Anxiety20 Management20all20 YP20 October20202020 20 COVID 19
28 Medi 2020

Cafwyd p'nawn llwyddiannus iawn efo criw TGAU Blwyddyn 10 Addysg Gorfforol heddiw yn gwneud profion ffitrwydd. Da iawn chi!

Addysg Gorfforol Bl10