Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Newyddion

17 Rhagfyr 2021

Er mwyn rhoi amser i ysgolion asesu eu capasiti staffio a rhoi'r mesurau angenrheidiol ar waith i gefnogi dychweliad dysgwyr, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu rhoi dau ddiwrnod cynllunio i bob ysgol ar ddechrau'r tymor nesaf (6 a 7 Ionawr 2022). Ni fydd ysgolion yn darparu unrhyw ddysgu ar-lein/cyfunol yn ystod y dyddiau hyn. Mae disgwyl i bob dysgwr ym Môn ddychwelyd i'r ysgol ddydd Llun 10 Ionawr. Bydd taliadau electronig yn parhau i'r teuluoedd hynny sydd â hawl i ddarpariaeth prydau ysgol am ddim i'w plant.

Yn dibynnu ar sefyllfa Covid, mae'n bosibl y gwelwn newidiadau yn y ffordd y mae ysgolion yn gweithredu pan fyddant yn dychwelyd ym mis Ionawr. Byddwn yn parhau i asesu'r sefyllfa mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phenaethiaid. Bydd ysgolion yn rhannu unrhyw ddiweddariadau perthnasol gyda chi fel y bo'n briodol.

Mae hon yn sefyllfa sy'n esblygu'n gyflym ac rydym yn eich annog i gymryd gofal ychwanegol i gadw eich hunain a'r rhai o'ch cwmpas mor ddiogel â phosibl.

Hoffwn ddiolch am eich amynedd ac eich cydweithrediad parhaus. Dymuniadau gorau i chi a’ch teulu dros y Nadolig.

Cofion,

Gwasanaeth Dysgu Ynys Môn

In order to provide schools with time to assess staffing capacity and put the necessary measures in place to support the return of learners, the Welsh Government has decided to provide all schools with two planning days at the beginning of next term (6 and 7 January 2022). Schools will not be providing any online/blended learning during these days. All learners on Anglesey are expected to return to school on Monday 10 January. Electronic payments will continue for those families are entitled to free school meal provision for their children.

Depending on the Covid situation, it is possible that we will see changes in how schools operate when they return in January. We will continue to assess the situation in collaboration with Welsh Government, Public Health Wales and headteachers. Schools will share any relevant updates with you as appropriate.

This is a fast evolving situation and we urge you to take extra care to keep yourselves and those around you as safe as possible.

We would like to thank you for your patience and continued support. Best wishes to you and your family over Christmas.

Regards,

Anglesey Learning Service

13 Rhagfyr 2021

Unwaith eto eleni bydd YUB yn cefnogi ymgyrch Calendr Adfent o Chwith. Bwriad y cynllun yw casglu nwyddau drwy gydol mis Rhagfyr i'w cyflwyno i'r Banc Bwyd ar ddiwedd y mis. Rydym yn derbyn y pethau canlynol:
Llefrith Hir Oes, Tuniau Cawl, Tuniau Cwstard/Pwdin Reis, Tuniau Llysiau, Jam / Marmalêd, Tê/Coffi, Siocled a Nwyddau ymolchi


Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth.

#calendradfentochwith

Calendr Adfent o chwith Ysgol Uwchradd Bodedern
12 Tachwedd 2021

Fel rhan o waith Her Menter y Fagloriaeth mae 2 grwp wedi dewis brîff Gwasanaeth Gwaed Cymru ac er nad ydy hi'n orfodol iddynt wneud y fenter go iawn, mae criw o'n disgyblion sef Cerys, Megan, Alys, Catrin, Magi a Mia am gwblhau'r her go iawn a helpu GGC i hyrwyddo rhoi gwaed.
Bu aelod o GGC yn siarad efo bl 13 wythnos diwethaf i godi ymwybyddiaeth am waed, mêr esgyrn, a phlatennau gan bobl ifanc rhwng 17-31.
Mae un rhodd o waed yn gallu achub 3 person neu 6 babi.
Ydych chi wedi rhoi gwaed o'r blaen?

Mae gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Caergybi i ddechrau achub bywydau!

Bydd y clinig nesaf yn CPD Holyhead Hotspur Rhagfyr 29 a 30.

Ewch i https://wbs.wales/YsgolBodeder... i wneud apwyntiad i roi rhodd a allai achub bywyd.

A4 Schools poster Ysgol Bodedern W
Mwy