Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Hwb
  • School Gateway

Newyddion

14 Medi 2021

Criw blwyddyn 10 TGAU yn cwblhau ymarferion cylched bore heddiw.

241757894 3055081214762367 599263454469148686 n
30 Mehefin 2021

Blwyddyn 10 Addysg Gorfforol yn mwynhau diwrnod llawn gweithgareddau

Foto Jet 99
24 Mehefin 2021

Datganiad i’r Wasg

Ymchwilio i ymosodiad seiber ar Ysgolion Uwchradd

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymchwilio i ymosodiad seiber sydd wedi effeithio ar bob un o’i pum ysgol uwchradd.

Mae systemau technoleg gwybodaeth - yn cynnwys cyfrifon e-bost - wedi eu hatal dros dro er mwyn gallu rheoli’r digwyddiad sydd wedi effeithio ar Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol David Hughes, Porthaethwy, ac Ysgol Uwchradd Caergybi.

Fodd bynnag, mae’n bosib bod data personol sy’n cael ei chadw ar y systemau hyn wedi ei chyfaddawdu yn ystod yr ymosodiad seiber.

Eglurodd Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, “Fe wnaethom ddarganfod yr ymosodiad seiber ddoe (Dydd Mercher, Mehefin 23) ac yna symud yn gyflym i ddod â thîm o ymgynghorwyr technoleg seiber arbenigol i mewn er mwyn ymchwilio i’r mater. Bydd y Ganolfan Diogelwch Seiber Genedlaethol hefyd yn ein cefnogi er mwyn gallu datrys y mater.”

“Mae’n debyg y bydd ychydig o aflonyddwch i’r ysgolion dros yr wythnosau nesaf gan efallai y bydd angen i rai systemau gael eu hadfer ac y bydd eraill yn parhau i fod oddi ar lein am gyfnod.”

Ychwanegodd, “Rydym yn cydweithio’n agos â phartneriaid eraill er mwyn cefnogi ein hysgolion uwchradd. Er na allwn gadarnhau ar hyn o bryd a oes mynediad diawdurdod at ddata wedi digwydd, mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi eu hysbysu am y digwyddiad.”

Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud unrhyw sylwadau pellach ar hyn o bryd.

Diwedd 24.6.21

Am fwy o wybodaeth: Gethin Jones, Uned Gyfathrebu (01248) 752130

Press release

Secondary schools’ cyber-attack investigated

The Isle of Anglesey County Council is investigating a cyber-attack, which has affected all of its five secondary schools.

Information technology systems - including email accounts - have been temporarily disabled to contain the incident, which has affected Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol David Hughes, Menai Bridge, and Ysgol Uwchradd Caergybi.

However, it is possible that personal data held on these systems could have been compromised during the cyber-attack.

Anglesey Council’s Chief Executive, Annwen Morgan, explained, “We discovered the cyber-attack yesterday (Wednesday, June 23rd) and moved quickly to bring in a team of specialised cyber-technology consultants to investigate. The National Cyber Security Centre will also be providing us with support to resolve matters.”

“There is likely to be some disruption at the schools over the coming weeks as systems may need to be restored and others remain offline.”

She added, “We are working closely with other partners to support our secondary schools. Although we are not currently able to confirm that there has been a data breach, the Information Commissioner’s Office has also been made aware of the incident.”

Anglesey Council will not be making any further comment at present.

Ends 24.6.21

For further information: Gethin Jones, Communications Unit (01248) 752130

Mwy