Ysgolion Cynradd

Trosglwyddo o’r Cynradd i’r Uwchradd

(i) Plant o’r Dalgylch Naturiol - Dalgylch Bro Alaw

Mae gan Ysgol Uwchradd Bodedern ddalgylch naturiol sef dalgylchoedd ysgolion cynradd, Pencarnisiog, Bryngwran, Gwalchmai, Bodedern, Llannerch-y-medd, Rhosneigr (ardal Llanfaelog yn unig), heb anghofio Ysgol Gymraeg Morswyn ac Ysgol y Fali

(ii) Plant o’r Dalgylch Estynedig

Mae i’r ysgol hefyd ddalgylch estynedig, sef dalgylch Ysgol Uwchradd Caergybi. Gall rhieni yr ardal hon drefnu i’w plant fynychu Ysgol Uwchradd Bodedern er mwyn manteisio ar addysg ddwyieithog. Awgrymir i rieni ddod draw am sgwrs er mwyn sicrhau fod eu plentyn yn gallu dilyn pynciau drwy’r Gymraeg. Os bydd asesiad yr ysgol yn dangos na fyddai plentyn yn gallu dilyn y cwricwlwm dwyieithog llawn fe roir gwybod i’r rhieni. Os digwydd hyn gallai’r ysgol, os bydd y niferoedd yn caniatáu hynny, gynnig lle i’r plentyn ar y cwrs integreiddiedig i ddysgwyr.

(iii) Plant o Ddalgylchoedd Eraill

Dylid cyflwyno’r cais i’r Awdurdod Addysg ar y ffurflenni sydd ar gael yn yr Ysgolion Cynradd.

Y Cwrs Trochi

Ar ôl gwyliau’r Sulgwyn cynhelir chwe wythnos o gwrs trochi ar gyfer y disgyblion hynny fyddai’n elwa o hwb ychwanegol yn y Gymraeg cyn ymuno ag un o’r grwpiau dwyieithog ym Medi.

Gwahoddir pob disgybl i’r ysgol am 3 diwrnod ym mis Gorffennaf.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share