Ymwelwyr

Trefniant Ymweld

Os dymunwch weld yr ysgol drosoch eich hun mae croeso i chi ddod draw – bydd y rhan fwyaf o rieni wedi bod yma’n barod – yn y Nosweithiau Agored bob mis Medi. Dylai rhieni darpar ddisgyblion wneud trefniadau gyda’r Pennaeth neu un o’r Dirprwyon un ai trwy lythyr neu ar y ffôn. Gellwch ddewis dod i ganol y bwrlwm yn ystod oriau ysgol a gweld y plant wrth eu gwaith, ond os yw’n well gennych neu’n fwy cyfleus i chwi, gellwch hefyd ddod fin nos pryd gellir eich hebrwng o gwmpas a dangos pob ystafell a’r holl adnoddau i chwi.

Oriau’r ysgol yw o 8.35 y bore tan 3.20 y prynhawn ond mae swyddfa’r ysgol yn agored o 8.00 y bore tan 3.45 yn y prynhawn. Gofynnir i bob ymwelydd ddefnyddio’r brif fynedfa, a chyflwyno ei hun i’r Croesawydd.

Cysylltiadau yn yr ysgol

Cadeirydd y Corff Llywodraethol - Y Cyng Kenneth P Hughes

Y Pennaeth – Mrs Catrin Jones Hughes
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bro Alaw, Môn, LL65 3SU

Rhif ffôn: (01407) 741000 Rhif Cyflunio (01407) 742343
Rhif E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Yn ogystal â’r Pennaeth gellir cysylltu â

Mrs Rowena Saunderson - Dirprwy Bennaeth
Mr Bryan Griffiths – Pennaeth Cynorthwyol
Mr Sion Lloyd – Pennaeth Cynorthwyol
Ms Elena Campbell – Pennaeth Cynorthwyol
Mr John Arwel Jones - Prif Diwtor yr Ysgol Iau (Bl. 7)
Ms Elena Campbell - Prif Diwtor yr Ysgol Ganol (Bl. 8 a 9)
Mr Huw Edwards - Prif Diwtor yr Ysgol Uchaf (Bl. 10 a 11)
Mrs Awel Glyn - Prif Diwtor yr Ysgol Hŷn (Bl. 12 a 13)
Mrs Heather Roberts - Cyd gysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig
Mrs Nicola Gruffydd - Swyddog Gweinyddol yr Ysgol
Miss Llinos Jones - Clerc yr Ysgol a’r Llywodraethwyr
Mrs Ann Roberts - Rheolwr y Safle
Mrs Glynwen Roberts - Croesawydd yr Ysgol
Ms Miriam Thomas - Swyddog Presenoldeb
Mrs Carys Rowlalnds - Cydlynydd Plant Mewn Gofal
Mr Treflyn Jones - Gofalwr yr Ysgol
(gellir cysylltu â Mr Jones y tu allan i oriau ysgol os bydd argyfwng)

Mr Arwyn Williams
Pennaeth Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Môn
Adran Addysg a Hamdden, Parc Mownt,
Llangefni (01248/752921)


 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share