Pwy ydi Pwy

Staff 2018 - 2019

UWCH DIM ARWEINYDDOL YR YSGOL
Côd Staff Enw Teitl Swydd
CJH Mrs Catrin Jones Hughes Pennaeth
RLS Mrs Rowena L. Saunderson Dirprwy Bennaeth
BG Mr Bryan Griffiths Pennaeth Cynorthwyol
SL Mr Siôn Lloyd Pennaeth Cynorthwyol
 
ARWEINWYR MAES DYSGU A PHROFIAD (AMDaPh)
SH Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu Ms Siân Hydref
EE Mathemateg a Rhifedd Mr Emlyn Evans
GW Gwyddoniaeth Mr Gareth Wyn Jones
ML Technoleg a TGCh Mr Martin Lewis
NCJ Dyniaethau Mrs Nia Clwyd Jones
AY Celfyddydau Mynegiannol Mr Arwyn Roberts
HR Anghenion Dysgu Ychwanegol, Iechyd a Lles Mrs Heather Roberts
 
ARWEINWYR PWNC (AP)
SH Cymraeg Ms Siân Hydref
NJ Saesneg Mrs Nerys B. Jones
CMJ Cymraeg Ail Iaith Mrs Catrin Morris Jones*
CG Ieithoedd Tramor Modern Ms Carol Gruffydd
LF Ffiseg Mr Llion Francis
GB Bioleg Mrs Gwenllian B. Jones
GW Cemeg Mr Gareth Wyn Jones
EA Dylunio a Thechnoleg Mr Eurwyn Hughes
ML TGCh Mr Martin Lewis
NCJ Daearyddiaeth Mrs Nia Clwyd Jones
SL Hanes Mr Sion Lloyd
HH Addysg Grefyddol Mrs Heledd Hearn
AG Cerddoriaeth Mrs Awel Glyn
AY Drama Mr Arwyn Roberts
ES Addysg Gorfforol  Mrs Eleri Stephen*
BG Celf Mr Bryan Griffiths
   
ATHRAWON PWNC  
CB Mathemateg Mr Cai ab Arfon
JB Saesneg Mrs Jenni Bain
HD Hanes Mrs Helen Davies *
HE Dylunio a Thechnoleg Mr Huw M. Edwards
SE Pynciau Cyffredinol Mr Sam Ellis
RGW Mathemateg Mrs Rhian Griffith-Williams
PH Arlwyo Mrs Pamela Holt
AH Saesneg Mrs Amy Hughes
CH Technoleg/TGCh Mr Carl Hughes
SSH Saesneg (yn bennaf) Miss Sara Hughes
SU Gwallt a Harddwch Mrs Susan Hughes
CHJ Drama ac Iaith Miss Catrin Heledd Jones
JAJ Cymraeg Mr John Arwel Jones
KMJ Gwyddoniaeth Miss Kaylee Jones
LRJ Cymraeg (yn bennaf) Mrs Lyn Roberts Jones
NW Addysg Gorfforol Mrs Nerys Wyn Jones*
CLO Gwyddoniaeth Mr Carwyn Lloyd Owen
PM Pynciau Cyffredinol Mr Paul Magee
NO Celf (yn bennaf) Mrs Nerys Owen
CR TGCh Mrs Catrin Richards*
ESR Dyniaethau Miss Elan Sian Roberts
JJR Addysg Gorfforol Mr Joshua James Robinson
KT Anghenion Dysgu Ychwanegol Mrs Karen Thomas
BW Anghenion Dysgu Ychwanegol Mr Brian Williams *
RW Mathemateg Ms Rhiannon Williams
SW Mathemateg Miss Sioned H. Williams
*Staff rhan amser
 
CYDLYNWYR TRAWSYSGOL
LRJ Llythrennedd Mrs Lyn Roberts Jones
SW Rhifedd Miss Sioned H. Williams
EA STEAM Mr Eurwyn Hughes
CR Cymhwysedd Digidol Mrs Catrin Richards
CG Sgiliau Ehangach / BAC Ms Carol Gruffydd
 
Y TÎM BUGEILIOL
JAJ Arweinydd Cynnydd Bl 7 a Chyswllt Cynradd-Uwchradd Mr John Arwel Jones
EHC Arweinydd Cynnydd a Bl 8 a 9  Miss Elena H. Campbell
HE Arweinydd Cynnydd a Bl 10 ac 11 Mr Huw M. Edwards
AG Arweinydd Cynnydd a Bl 12 ac 13 Mrs Awel Glyn
CA Cynhelydd Mrs Carys Rowlands
GS Anogwr Dysgu Miss Glesni Roberts
MI Anogwr Dysgu (secondiad) Miss Nia Richards
RLJ Anogwr Dysgu / Cyswllt cartref Miss Rachel Louise Jones
HR Amddiffyn Plant Mrs Heather Roberts
 
ASIANTAETHAU CEFNOGI
  Cwnselydd Ms Heather Hopkins
  Swyddog Lles Mrs Olwen Richards
  Nyrs Ysgol / Siop Holi Iechyd Mrs Ffion Roberts
 
GWEITHWYR ATEGOL YR YSGOL
  Swyddog Gweinyddol Mrs Nicola Gruffydd
  Prif Glerc yr Ysgol Mrs Llinos M Jones
  Rheolwr y Safle a Swyddog Arholiadau Mrs Ann Roberts
  Croesawydd a Chynorthwy-ydd Clerigol Mrs Glynwen Roberts
  Swyddog Presenoldeb a Chynorthwy-ydd Clerigol Mrs Miriam Thomas
  Cynorthwy-ydd Clerigol Mrs Anwen Antoniazzi
  Cynorthwy-ydd Clerigol Mrs Kath Roberts
  Technegydd (TGCh) Mr John Ifor Huws
  Technegydd (Gwyddoniaeth) Mr Llion Pritchard
  Technegydd (Gweithdai) Mr Lloyd Jones
  Cynorthwy-ydd Clerigol Mrs Carol Jones
  Gofalwr yr Ysgol Mr Treflyn Jones
  Prif Gogyddes Mrs Sian E. Hughes
     
CYMORTHYDDION ADY
GL Mrs Glenys Parry Rheolwr Llinell
BJ Mrs Buddug Jones Presenoldeb
LRB Llinos Roberts Begley  
SD Shirley Davies  
SC Sara Evanson  
PH Pamela Holt  
SU Susan Hughes  
AN Ann Môn Jones  
CTJ Cara Jones  
LTJ Lisa Telford Jones  
LJ Lyn Jones  
AL Annwen Lewis  
CN Catrin Owen  
RFO Rhian Forrest Owen  
SEO Sioned Owen  
WO Wendy Owen  
HP Heather Pritchard  
RP Rachel Pritchard  
ALR Ann Louise Roberts  
CLR Ceri Roberts  
CY Claire Rothery  
SR Susan Rowlands  
DW Donna Williams  
MW Mair Williams  
MI Mandy Williams *  
 Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share