Newyddion


Arbedwch arian ar feddalwedd Microsoft

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

COD YMDDYGIAD WRTH DEITHIO

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Grant Gwisg Ysgol

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Calendr 2019-2020

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Bwletin Gwanwyn

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

Cwrs Rheoli Pryder

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell


Pecynnau cinio iach

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Tlodi Misglwyf

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern wedi ymuno ag ymgyrch y llywodraeth i leihau effaith tlodi misglwyf ar gyfleoedd merched o fewn addysg. Mae llu o ddeunyddiau wedi eu prynu ac ar gael yn rhad ac am ddim i'r merched e.e. tywelion o bob math gan gynnwys rhai eco a sensitif, tampons, dillad isaf, trowsusau i'w menthyg. Mae'r rhain i gyd ar gael o'r ystafell feddygol. Hefyd, mae 'dispensers' a biniau priodol ymhob ciwbicl toiled . Nid oes raid i'r un ferch ym Modedern fod dan anfantais oherwydd misglwyf.

llinell

Gwybodaeth i ddisgyblion a rhieni

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell


Noson Bingo

Bwletin

Noson Bingo
Ysgol Uwchradd Bodedern
Cymdeithas Cyfeillion
14.03.19 - 6yh

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Cwrs Rheoli Pryder, Caergybi

poster

Dydd Mawrth, 4yh-5yh, cychwyn Chwefror 5ed 2019, am 7 wythnos

Mae ein cwrs 7 wythnos (1 awr yr wythnos) Cwrs Rheoli Pryder ar gyfer pobl ifanc (14-18) yn gweithio o fewn fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac mae’n gwrs sydd yn ymwneud â gosod nodau a dulliau datrys problemau. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o beth yw pryder a sut mae'n cael ei gynnal. Byddent yn dysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol i helpu i leihau eu pryder.

I gael lle ar y cyrsiau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: info@monagwyneddmind.co.uk / 01286 685 279.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Cyngerdd Nadolig

poster

Dydd Iau, 20fed o Rhagfyr
7:00 y.h.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell


Gwobrau Medi 2018

Bwletin Gwobrau Medi 2018 - cliciwch yma

llinell

Gofrestru ar gyfer etholiad Senedd Ieuenctid Cymru

Dilynwch y linc isod i gofrestru ar gyfer etholiad Senedd Ieuenctid Cymru

I gofrestru - cliciwch yma

llinell

Noson Agored

poster

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn gwahodd disgyblion Blynyddoedd 4,5 a 6 a'u teuluoedd i'n Noson Agored flynyddol, Dydd Mawrth, 25ain o Fedi 4.30 tan 6.30 y.h.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

O’r Ysgol i’r Prom

poster

Bydd DRYCH: O’r Ysgol i’r Prom yn gyfle i weld eich cyn-ddisgyblion chi yn Ysgol Bodedern yn serennu ar y sgrin, wrth iddynt baratoi, trefnu a dathlu eu prom mawreddog. Bydd y rhaglen awr o hyd ymlaen nos Sul am 9.00 o’r gloch.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Cwrs Ymwybyddiaeth i bobl ifanc

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Calendr Rhieni a Ddisgyblion 01/09/18 - 19/07/19

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

Gwybodaeth am grantiau a phrydau bwyd am ddim 2018 - 2019

Llythyr grant - cliciwch yma

llinell

Senedd Ieuenctid Cymru

logo

Senedd Ieuenctid Cymru
Hoffwn roi gwybod i chi am y cam nesaf yn y daith tuag at sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru a sut y gallwch annog eich pobl ifanc i ymgysylltu o ddifrif â'r fenter newydd hon wrth i 2019 nodi 20 mlynedd ers sefydlu'r Cynulliad - cliciwch yma

Llythyr i Riant / Gwarcheidwad - Senedd Ieuenctid Cymru
Rydym yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am gyfle newydd cyffrous y gallai eich plentyn fod am gymryd rhan ynddo - cliciwch yma

Poster gwybodaeth - cliciwch yma


llinell

Tocynnau Teithio 2018 - 2019

Llythyr - cliciwch yma

Ffurflen - cliciwch yma

Ffyrdd o dalu - cliciwch yma

llinell

Rheoli Pryder

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


llinell

Cylchlythyr Clwb Ffermwyr Ifanc Môn

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


 

Bwletin

Bwletin Bwletin Ebrill 2018 - cliciwch yma

llinell
Prydau Ysgol Di-Dâl

bulletin

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

I lawrlwytho'r ffurflen gais - cliciwch yma


llinell

Cwrs Ymwybyddiaeth

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Noson Rieni Blwyddyn 10

Nos Fawrth 20/03/2018 am 4:30p m yn y Theatr.

llinell

BWLETIN

poster Bwletin Chwefror 2018 - cliciwch yma

llinell
Noson Rieni Blwyddyn 8

Noson Rieni Blwyddyn 8 06/03/18 rhwng 4:30pm a 6:30pm

llinell

Cylchlythyr Ffermwyr Ifanc Ynys Mon Medi - Rhagfyr 2017

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
Gwyl Fiwsig a Llesiant i blant a phobol ifanc anabl a'u teuluoedd a’u ffrindiau

Mae Gwasanaethau Arbenigol Plant yn cydweithio gyda Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr, Cylch Teulu a Grwp Cymunedol Caru Amlwch i gynnal Gwyl Fiwsig a Llesiant i blant a phobol ifanc anabl a'u teuluoedd a’u ffrindiau yn y Pafiliwn, Cae Sioe Mona, Llangefni ar Ddydd Mercher y 28ain o Fawrth, rhwng 12.00 y.h a 10.00 y.h.

Bydd y diwrnod yn cynnig ffair wybodaeth, gweithgareddau amrywiol gan gynnwys gweithdai miwsig i'r teulu oll yn ystod y dydd a bandiau/cerddoriaeth byw gyda'r nos.

Os hoffech eich gwasanaeth fynychu ar y diwrnod a chael stondin neu drefnu gweithgaredd mae croeso i chwi gysylltu â Llinos Roberts (Cynnal Gofalwyr) drwy e-bost - llinos.r@carersoutreach.org.uk neu ffon (01248) 370797.

Bydd cyfle i rannu gwybodaeth, ymgynghori efo plant a phobol ifanc a'u teuluoedd/gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth am yr digwyddiad cysylltwch a Melanie Jones, Rheolwr Integredig ar (01248) 752984 neu e-bost - MelanieJones@ynysmon.gov.uk

O.N. Hefyd, bydd angen gwirfoddolwyr ar y diwrnod - os hoffech ddangos eich doniau cudd - cerddor, canu, dawnsio, crefft, ayyb cysylltwch am sgwrs bellach.


llinell

BAFTA Kids

posterposter

Tu ôl i'r Llenni (7 - 12 oed)
https://www.bafta.org/cy/cymru
Dydd Mawrth 13 Chwefror
2.30yp
Bydd Katie Thistleton (cyflwynydd CBBC) yn cynnal dangosiad o'r ffilmiau, y teledu a'r gemau a enwebwyd yng Ngwobrau Plant BAFTA ym mis Tachwedd. Mae’r sesiwn yn gymysgedd hwyl o ffilmiau tu ôl i'r llenni, sesiwn holi ac ateb gyda’r gynulleidfa, heriau a chystadleuaeth dynnu lluniau.

llinell


NOSON RIENI / OPSIYNAU - Blwyddyn 9 - 6 Chwefror 2018

Cynhelir Cyfarfod Rhieni blwyddyn 9 brynhawn Mawrth, 6 Chwefror 2018 rhwng 4.30-6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda’r Ysgol os ydych angen trafnidiaeth.

llinell


8 Steps For Parents To Support Their Child Through Exams
(Saesneg yn unig)

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Cais Prydau Ysgol Di-dal

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol Di-Dâl?
Dyfernir prydau ysgol di-dâl lle mae’r rhiant neu’n disgybl yn cyfarfod â’r meini prawf cymhwyster a mae cais wedi ei wneud gan, neu ar ran y rhiant neu’r disgybl am brydau ysgol di-dâl. (Byddai rhywun sy’n gweithredu ar ran y rhiant neu’r disgybl yn arferol yn berthynas neu’n gyfaill, neu’n rhywun sy’n gweithio gyda theulu/ar ran teulu i’w cynorthwyo i gael mynediad i’r holl fuddiannau y gallent fod â hawl iddynt, er enghraifft, cynrychiolydd o Gyngor ar Bopeth (CAB).)

Mae’r canlynol gyda’r hawl i dderbyn cinio am ddim:

Cymhorthdal Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith (sail incwm)
Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
Credyd Pensiwn (Gwarant)
Credyd Treth Plant ond heb dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw eich incwm (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 ond bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.
Cymorth o Dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
Credyd Cynhwysol

Pa oed y mae’n rhaid i blentyn / rhywun ifanc fod i dderbyn prydau ysgol di-dâl?
Mae prydau ysgol di-dâl ar gael i unrhyw ddisgybl llawn amser sy’n dal yn yr ysgol ac yn gymwys. Mae hyn yn cynnwys plant meithrin sy’n mynychu dyddiau llawn a hefyd fyfyrwyr chweched dosbarth. Nid yw prydau ysgol di-dâl ar gael ar gyfer disgyblion mewn sefydliadau addysg bellach. Dylai myfyrwyr addysg bellach o gartrefi incwm isel gysylltu â Swyddog Cefnogi Myfyrwyr yn y sefydliad a fynychir gan y gall cymorth gyda chost prydau fod ar gael.

Gall pobl ifanc sy’n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth Incwm-Berthynol, Credyd Cyffredinol, Cynhaliaeth Incwm neu Lwfans Ceiswyr Swydd Incwm-Seiliedig drwy eu hawl eu hunain hefyd fod yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol Di-dâl.

Casglwch ffurflenni ynghyd yn yr ysgol, neu gellir eu hanfon ymlaen yn uniongyrchol at y Swyddog Prydau Ysgol Di-dâl, Adran Budd-daliadau Tai, Swyddfeydd y Sir Ynys Môn, Llangefni, LL77 7TW.

Cais am cinio am ddim 2017 / 2018 - cliciwch yma
Poster - cliciwch yma

llinell
BWLETIN

poster Bwletin Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 7 – Tachwedd 28, 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl.7 b’nawn Mawrth, Tachwedd 28, 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

Hyfforddiant Dynamix

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

English Grammar - A Parents' Guide (Saesneg yn unig)

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

BWLETIN

poster Bwletin Tachwedd 2017 - cliciwch yma

llinell

Think U Know - Live Streaming (Saesneg yn unig)

Information from Think U Know about Live Streaming

llinell

Gweithgareddau Hanner Tymor 30/10 - 03/11

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

BWLETIN

poster Bwletin Hydref 2017 - cliciwch yma

llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 11 – 24 Hydref 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 11 b’nawn Mawrth, 24 Hydref 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

Adroddiad ar Etholiad Cyngor Ysgol 2017

Cynhaliwyd yr etholiad fore Dydd Mawrth Medi’r 25ain yn Theatr Bro Alaw. Diolch i’r Cyngor Sir unwaith eto eleni am fenthyg y blychau pleidleisio i’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael gwir deimlad o beth yw’r drefn bleidleisio.
Rhoddwyd cyflwyniad i’r disgyblion gan Mr Bryan Griffiths yn y gwasanaeth boreol gan eu hatgoffa pwy oedd wedi eu henwebu.

Presenoldeb etholwyr = 93.4%

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor Ysgol yn ystod prynhawn Dydd Gwener 6ed o Hydref. Yn y cyfarfod hwn etholwyd y swyddogion :

Cadeirydd : Mared Edwards
Is-gadeirydd : Dion Owen
Ysgrifennydd : Gwenno Pritchard
Is-ysgrifennydd : Erin Telford Jones

Llongyfarchwyd yr aelodau Cyngor ysgol llwyddiannus yn yn cynulliad boreol yr wythnos ganlynol gan wahodd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd (sef Cynrychiolwyr ar y Corff Llywodraethol i’r llwyfan). Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn o gydweithio ac arweiniad ar brif faterion yr ysgol.

Aelodaeth 2017-18 - cliciwch yma

disgyblion disgyblion disgyblion
Disgyblion hŷn yr ysgol yn dilyn prosesau democrataidd etholiad yr ysgol. Diolch i aelodau blwyddyn 12 am helpu gyda materion gweinyddol.

llinell

Bingo

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Cwrs Ymwybyddiaeth

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Urdd Dyddiadau a Digwyddiadau

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell
BWLETIN

poster Bwletin Medi 2017 - cliciwch yma

llinell
Ymwybyddiaeth Y Frech Goch

Llythyr - cliciwch yma

Infograffig - cliciwch yma

llinell
Beth yw eich barn ynglyn â Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) yng Nghymru?

Ar hyn o bryd, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystyried a yw'r adolygiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed – y 'Rhaglen Wella Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc' – ar y trywydd iawn i gyflawni'r 'newid sylweddol' sydd ei angen i'r gwasanaethau hyn.

Fel rhan o'r ymgynghoriad yna, mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael mewn ysgolion a cholegau i helpu myfyrwyr i deimlo'n fwy hyderus wrth siarad am eu lles emosiynol a'u hiechyd meddwl.

Rydym ni am gasglu safbwyntiau plant a phobl ifanc am y cymorth sydd ar gael iddynt, a hefyd safbwyntiau gweithwyr proffesiynol ym maes addysg sy'n gweithio mewn ysgolion am yr hyfforddiant a'r adnoddau sydd ar waith. Rydym ni am glywed gennych chi a'ch myfyrwyr ac yn gofyn i chi gwblhau'r arolwg.

Arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc oed 11 - 18:
Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PICAMHS
Saesneg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/YPCAMHS

Arolwg ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg:
Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/GPACAMHS
Saesneg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/EPCAMHS

Byddem yn hynod ddiolchgar pe gallech ein helpu i roi gwybod am y cyfle hwn i gyfrannu i blant a phobl ifanc ac athrawon yn yr ysgol drwy anfon neges e-bost atynt, neu drwy eich mewnrwyd, y cyfryngau cymdeithasol neu'ch gwefan. Bydd ymatebion i'r arolwg yn gwbl gyfrinachol a bydd pob cyfraniad yn ddienw. Mae dogfen Word ddwyieithog ynghlwm sy'n rhoi gwybodaeth am yr ymgynghoriad, lincs i'r arolwg a graffeg y gallwch ei defnyddio i helpu i ledaenu'r neges.

Mae'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn cynnig ystod o gyfleoedd ymgysylltu er mwyn i bobl ifanc ddysgu am y Cynulliad ac er mwyn hyrwyddo ffyrdd o gyfrannu at fusnes y Cynulliad. Gall ein swyddogion addysg gynnal sesiwn er mwyn cwblhau'r arolwg gyda'r bobl ifanc os hoffech wneud hynny hefyd. Gallwch drefnu hyn drwy gysylltu â'n tîm Gwybodaeth i'r Cyhoedd drwy ffonio 0300 200 6565 neu anfon e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru contact@assembly.wales

Mae copïau papur o'r arolwg ar gael a gellir eu dychwelyd i gyfeiriad rhadbost. Rhowch wybod i ni os byddai'n well gennych gael copïau papur.

Bydd y Pwyllgor yn hyrwyddo'r arolwg drwy gyfrif Twitter @SeneddPPIA, a byddwn hefyd yn ei hyrwyddo drwy ein cyfrif Twitter ar gyfer plant a phobl ifanc, @DyGynulliad
Bydd yr arolwg yn dod i ben ar 15 Hydref.
Y Cynulliad a Phwyllgorau'r Cynulliad
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli pobl Cymru, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.
Mae Pwyllgorau'r Cynulliad yn cynnwys cyfuniad o Aelodau Cynulliad o wahanol bleidiau sy’n rhan o’r Cynulliad Cenedlaethol. Maent yn gweithio gyda'i gilydd i edrych yn fanwl ar faterion sy'n bwysig i bobl Cymru.
Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn edrych ar unrhyw faterion sy'n effeithio ar blant, pobl ifanc a'r system addysg yng Nghymru.
Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dibynnu ar fewnbwn gan bobl ifanc ac athrawon a bydd eich barn a'ch profiadau yn helpu'r Pwyllgor i ddeall pa gymorth sydd ar gael ar gyfer lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.
Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor drwy fynd i Cynulliad.Cymru/SeneddPPIA neu drwy ddilyn cyfrif Twitter @SeneddPPIA.
Mae croeso ichi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.
Diolch ichi am helpu.

llinell
Noson Agored

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Theatr Spectacle 'Sbesial' - Ysgolion

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
BWLETIN

poster Bwletin Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

llinell
GWEITHGAREDDAU YSGOL UWCHRADD BODEDERN YN YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL - cliciwch yma

llinell

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd

Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant - cliciwch yma

llinell

Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr - cliciwch yma

llinell

Save the children 2017

achub y plant

Mae’r ysgol yn cael ei defnyddio fel hwb gan yr elusen Achub y Plant cyn yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i ddisgyblion a theuluoedd gyfrannu bagiau ar gyfer ymgyrch yr elusen yn yr eisteddfod. Bydd y bagiau yn cael eu casglu yn yr ysgol ac wedyn eu gwerthu ar stondin yr elusen yn ystod y brifwyl.

Diolch mawr i ddwy o’n cyn athrawon Mrs Alison Wood a Mrs Lyndell Williams sy’n cydlynu’r gwaith ac actorion Rownd a Rownd am eu cefnogaeth. Mae fideo llawn o’r lansiad i’w weld ar facebook ‘Achub y Plant - Bodedern’.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Ysgol Uwchradd Bodedern a Phŵer Niwclear Horizon yn dod ynghyd i gyflwyno’r rhaglen Dosbarth Busnes

horizon

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn annog pobl ifanc Ynys Môn i ystyried gyrfa mewn pynciau STEM. Ymunodd y cyflenwr ynni, sydd ar fin adeiladu gorsaf bŵer newydd ar yr ynys, â’r ysgol leol sef Ysgol Uwchradd Bodedern i gyflwyno gweithdy gwyddoniaeth fel rhan o fwy nag 80 o bartneriaethau a grëwyd o dan y rhaglen Dosbarth Busnes yng Nghymru.

Cliciwch yma i ddarllen mwy


llinell

Snapchat

Gwybodaeth bwysig parthed diogelwch ar-lein a defnydd o SNAPCHAT - cliciwch yma


llinell

Pam dewis Ysgol Uwchradd Bodedern?

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

2017 / 2018 Ffioedd Newydd Tocynnau Bws

poster

Dros 16 oed (Bl.12/13) - £120
Yn byw o dan 3 milltir o’r ysgol - £108
Cynllun Seddau Gweigion - £150


llinell

Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2017

Oherwydd cynnydd mewn costau llafur a bwyd bydd rhaid codi prisiau cinio ysgol o £2.20 i £2.30 o Fedi’r 1af, 2017.

llinell

Cynnig Gwynedd a Môn - Nant Gwrtheyrn

poster

Gostyngiad ar gyrsiau Cymraeg yng nghanolfan iaith Nant Gwrtheyrn i holl ddysgwyr Gwynedd a Môn - www.nantgwrtheyrn.org

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Ffoli ar Fflagiau

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Flog Feddygol

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Cwrs Ymwybyddiaeth

Amlwch
poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Bangor

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
Cwrs Rheoli Pryder

Amlwch
poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Bangor

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
BWLETIN

poster Bwletin Mehefin 2017 - cliciwch yma

llinell
Bwletin - Iechyd a Diogelwch

poster

Bwletin - Iechyd a Diogelwch - cliciwch yma


llinell

Wyt ti’n adnabod rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg?

Mae’r ap boblogaidd Duolingo wedi datblygu cwrs Cymraeg a gelli di eu helpu.
Ap dysgu ieithoedd am ddim yw Duolingo sy’n cynnig cyrsiau drwy wahanol ieithoedd. Gyda 105 miliwn o ddefnyddwyr ar draws y byd mae Duolingo erbyn hyn wedi datblygu cwrs dysgu Cymraeg drwy gyfrwng y Saesneg.
Ers lansio’r ym mis Ionawr 2016 mae dros 500k o bobl wedi dechrau’r cwrs.
Mae mwy o wybodaeth ar wefan Duolingo yma

llinell
Trefniadau bysiau ysgol o ddydd Llun 5ed o Fehefin 2017

poster

I weld y llythyr - cliciwch yma

I weld amseroedd bws - cliciwch yma


llinell
Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

poster

Cynhelir Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Fehefin

I weld y poster - cliciwch yma


llinell
Ymgyrch Eisteddfod Genedlaethol Achub y Plant

poster

I weld y poster - cliciwch yma


llinell
BWLETIN

poster Bwletin Mai 2017 - cliciwch yma

llinell
Profiad Gwaith - Llythyr i rieni

poster

I weld y llythyr - cliciwch yma


llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 8 – 23 Mai 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 8 b’nawn Mawrth, 23 Mai 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinellCANLLAWIAU I RIENI A GOFALWYR

poster

Mae canllawiau diwygiedig ar gael ar-lein bellach ar gyfer rhieni a gofalwyr.

I weld Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 ar lein - cliciwch yma

I weld yr PDF - cliciwch yma


llinell
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

Sesiwn Galw Draw yn Theatr Ysgol Uwchradd Bodedern, dydd Mawrth 23 Mai o 16.30 – 19.00.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.7,8 a 9

poster

Sylwer newid i ddyddiad y prawf Rhifedd Gweithdrefnol

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
AMSERLEN ARHOLIADAU TGAU

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

BWLETIN

poster Bwletin Ebrill 2017 - cliciwch yma

Noson Rieni - Blwyddyn 10 – 4ydd Ebrill 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 10 b’nawn Mawrth, 4 Ebrill 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

Gig y Wladfa

poster

Nos Wener 24ain o Fawrth

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Diogelu Plant / Pobl Ifanc ALl Ynys Môn - Gwiriadau Tiwtor Preifat GDG (DBS) gan Rieni

poster

Diogelu Plant / Pobl Ifanc ALl Ynys Môn - Gwiriadau Tiwtor Preifat GDG (DBS) gan Rieni

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
Diogelu ac Amddiffyn Plant a Pobl Ifanc

poster

Diogelu ac Amddiffyn Plant a Pobl Ifanc

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell
Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd

poster

Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rhieni

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

BWLETIN

poster Bwletin Mawrth 2017 - cliciwch yma

llinell
CAU’R YSGOL e.e. oherwydd tywydd garw

Petai angen cau’r ysgol ar frys e.e. oherwydd tywydd garw rhoddir gwybod i rieni/gwarcheidwaid drwy’r sianelau canlynol:
1. Gwefan Cyngor Sir Ynys Mon
2. Gwefan yr ysgol www.ysgoluwchraddbodedern.org
3. Cyfrif Trydar yr ysgol @YUBoded
4. Neges destun o’r ysgol (mae hi’n hollbwysig felly bod rhif ffôn symudol cyfredol gan yr ysgol)

NI FYDD neges swyddogol yn cael ei roi ar Facebook.

llinell
Clwb Rotari Llangefni

poster

Fel rhan o ymrwymiad Clwb Rotari Llangefni i hyrwyddo datblygiad ieuenctid yr ardal, maent yn noddi un myfyriwr i fynychu cwrs i hybu sgiliau arweinyddiaeth yn ystod mis Awst eleni. Enw'r cwrs yw Rotary Youth Leadership Award (RYLA).

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


llinell

Cadet yr Heddlu (Saesneg yn unig...)

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Gwybodaeth ADYaCh - Chwefror 2017

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Prentisiaeth Airbus (Saesneg yn unig...)

poster I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

BWLETIN

poster Bwletin Chwefror 2017 - cliciwch yma

llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 9 – 14 Chwefror 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 9 b’nawn Mawrth, 14 Chwefror 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

Cynllun Llysgenhadon Uwchradd

bulletin

 

Llongyfarchiadau i Huw Evans a Glesni Jones o flwyddyn 10 am eu hethol drwy’r Cyngor Ysgol fel Llysgenhadon Uwchradd i Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.
Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau, ac mae gan bawb yr hawl i wybod am eu hawliau! Mae gan pob person ifanc 54 o hawliau drwy Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn.
Gwaith y llysgenhadon yw helpu'r comisiynydd gyda'i gwaith.

I weld y poster yn fwy - cliciwch yma

 


llinell

Harolwg

poster

I weld y poster yn fwy - cliciwch yma

Lic i'r harolwg - cliciwch yma


llinell
BWLETIN

poster Bwletin Ionawr 2017 - cliciwch yma

llinell

Noson Rieni a Rhannu Gwybodaeth Addysg Bellach - Blwyddyn 12 & 13 - 17eg o Ionawr 2017

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 12 a 13 b’nawn Mawrth, 17eg o Ionawr 2017 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

Gwybodaeth am yr Urdd

Gwefan - cliciwch yma

Facebook - cliciwch yma

Twitter - cliciwch yma

Flickr - cliciwch yma

Instagram - cliciwch yma

E-bost - eryl@urdd.org

llinell

Dyddiadau Gweithgarddau

Cliciwch yma i weld dyddiadau gweithgarddau

llinell

Siop Mistar Urdd

Cliciwch yma i weld Siop Mistar Urdd

llinell

Taith Yr Eidal

poster

Taith Yr Eidal- cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Archebu - cliciwch yma


llinell

Taith WWE

poster

Taith WWE - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Archebu - cliciwch yma


llinell

Taith 'Jump 2 it'

poster

Taith 'Jump 2 it' - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Archebu - cliciwch yma


llinell

Taith Glan-Llyn

poster

Taith Glan-Llyn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Archebu - cliciwch yma


llinell

Ein Eisteddfodau 2017

poster

Dyddiad cau cofrestru HOLL Eisteddfodau: Chwefror 14eg, 6:00yh.

Eisteddfod Alaw/Cybi - 4/3/17
Eisteddfod Glannau Menai - 4/3/17
Eisteddfod Cefni - 11/3/17
Eisteddfod Eilian - 11/3/17
Eisteddfod Uwchradd - 18/3/17
Eisteddfod Dawns a Theatr 20/3/17
Eisteddfod Aelwydydd - 21/3/17
Eisteddfod Celf a Chrefft - 31/3/17

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar ein Ap 'Fy Ardal' yn nes at yr amser. Mae modd ei lawrlwythno
YMA


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

poster

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

Galas Nofio

poster

Fe ddaeth dros 450 i gystadlu yn ein Galas Nofio eleni! Gallwch weld yr holl ganlyniadau isod:
Canlyniadau bl3 a 4 - cliciwch yma
Canlyniadau bl5 a 6 - cliciwch yma
Canlyniadau Uwchradd - cliciwch yma

Pob lwc i bawb yn y Gala Cenedlaethol yn Gaerdydd fis Ionawr

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus

poster

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus o safon arbennig yn Ysgol Goronwy Owen. Daeth ysgolion David Hughes, Bodedern a Llangefni ynghyd i gystadlu yng nghategori blwyddyn 10-13. Roedd y 3 tîm yn wych, ond fe oedd rhaid dewis enillydd a ddaeth Ysgol David Hughes yn fuddugol.
Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Llongyfarchiadau i Carwyn Jones (Ysgol Syr Thomas Jones) hefyd, am ennill y 'Siaradwr gorau' o'r noson.

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Rimbojam Cylch Alaw/Cybi

poster

Bore o ddawnsio a chanu yn Ysgol Uwchradd Bodedern gyda'r Moniars!
Daeth dros 250 o ddisgyblion y cylch at eu gilydd i ganu a dawnsio.

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Elain a Rhys ym Mhatagonia

poster

Yn gynharach fis Hydref fe aeth Elain a Rhys draw i Batagonia. Dywedodd Elain, "cefais brofiadau bythgofiadwy wrth dreulio pythefnos yn gwirfoddoli gyda’r Urdd yn y Wladfa. Bûm yn ffodus iawn o gael fy newis yn un o 24 o bobl ifanc ar draws Cymru a gafodd gyfle i fynd draw i Batagonia i gynrychioli mudiad yr Urdd." Mwy o'r hanes YMA

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Taith Cymru V Japan

poster

Cafwyd taith i'r brifddinas i wylio gêm cyffrous rhwng Cymru a Japan.
Cafodd y bobl ifanc modd i fyw yn siopa ac yn cymdeithasu yng Nghaerdydd cyn mynd i'r stadiwm i wylio'r gêm fawr.
Roedd yn bleser cael cwmni pawb ar y daith, ac rwyf yn sicr fod pawb wedi mwynhau.

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Taith Mistar Urdd

poster

Cafodd Mistar Urdd y cyfle i gyfarfod nifer o ffrindiau newydd wrth deithio o amgylch rhai o ysgolion cynradd yr Ynys yn ystod y tymor. Rydym yn gobeithio ymweld â phob ysgol ar yr Ynys mor fuan â phosib.

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Wasanaeth Sul yr Urdd 2016

poster

Cafwyd wasanaeth Sul yr Urdd 2016 gyda Adran ac Uwch adran Gaerwen yn cynal y gwasanaeth.  Diolch i bawb am gefnogi!

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Fforwm Ieuenctid

poster

Daeth aelodau o Fforwm Ieuenctid Ynys Môn ynghyd nos Lun diwethaf er mwyn trafod gweithgareddau newydd ar gyfer y flwyddyn 2017. Mae'r Fforwm yn gwneud gwaith gwych, ac yn rhoi arweiniad pendant i ni fel Staff o'r datblygiadau sydd eu hangen er mwyn i ni barhau yn Fudiad atyniadol.
Unwaith eto, ymysg y gwaith, cafwyd llawer o chwerthin, a dyma sydd yn braf am y Fforwm, ein bod yn gallu cynnal trafodaethau, a gwneud penderfyniadau mewn awyrgylch hwyliog.

Cliciwch yma neu ar y llun i weld y fideo


llinell

Taith Disney

poster

Cafodd criw o Ynys Môn cyfle i fwynhau atyniadau Disneyland Paris yn ystod hanner tymor yr Hydref. Yn flynyddol, mae'r daith yn llawn cynnwrf a nid oedd eleni yn wahanol. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb ddaeth ar y daith, ac i gwmni O R Jones am ei gwasanaeth gwych unwaith eto.

Cliciwch ar y llun i'w ehangu


llinell

Newyddlen Rhanbarth Ynys Môn

poster

Cliciwch yma i weld y Newyddlen Rhanbarth Ynys Môn Rhif 9


llinell

Ffarwelio 2016!

Gyda 2017 ar y gorwel mae'n amser ffarwelio gyda 2016! Am flwyddyn brysur!
Bron i 3,000 o aelodau a llu o weithgareddau iddynt! Ond, ni fyddai DDIM o hyn yn bosib heb y tîm o wirfoddolwyr GWYCH sydd gennym yma ar yr Ynys felly yn syml - Diolch yn fawr i bawb!

llinell

YSGOL ARLOESI

disgyblion pleidleisio

Efallai bod trigolion Môn oedd yn mynd heibio Bodedern yr wythnos hon yn credu eu bod yn ôl yn y 1940au pan roedd plant, rhai wedi gwisgo fel faciwîs yn cerdded o Ysgol Uwchradd Bodedern i neuadd y pentref. Roedd yn olygfa syfrdanol ac emosiynol iawn wrth iddynt seibio i syllu ar y torchau o gwmpas y gofeb. Yna bu i’r 'faciwîs' ddarllen o vlogs, dyddiaduron a llythyrau roeddent wedi ysgrifennu am eu bywydau ac yn gwrando ar y gerddoriaeth a gyfansoddwyd ganddynt yn arddull y cyfnod.

Trawsnewidiwyd y gampfa i fod yn stiwdio ffilm yn ystod yr wythnos. Creodd y disgyblion 'i-movies' yn llawn gwybodaeth o’r gwersi Mathemateg a Gwyddoniaeth. Roedd cyswllt amlwg rhwng ffitrwydd y galon, pwysau disgyblion, bwyta’n iach ac ymarfer corff. Datblygwyd sgiliau cymhwysedd digidol y disgyblion wrth greu cyflwyniad animeiddio yn defnyddio tirnodau Ynys Môn neu Baris. Cafwyd mapiau rhyngweithiol ar gyfer y ddwy ardal yn cyfleu ffeithiau a gwybodaeth.

Un arall o’r heriau oedd creu cardiau ‘Top Trumps’ am dirnodau Paris ag Ynys Môn. Cydweithiodd yr adran Ffrangeg, Celf a Daearyddiaeth i gasglu gwybodaeth a chreu delweddau. Tra yn y gweithdy, cafodd y disgyblion brofiad o greu daliwr i’r cardiau – oedd wedi ei greu o bren, metel ag acrylig. Cafodd pob disgybl gyfle i greu hysbyseb radio i hysbysebu dathliadau’r ysgol yn 40 oed. Yn y gwersi Addysg Grefyddol roeddynt wedi bod yn dysgu am fwydydd dathliadau gwahanol grefyddau ac arweiniodd hyn at wledd yn ystod y prynhawn.

Roedd hyn i gyd fel rhan o'r Rhaglen Arloesi y mae ychydig o ysgolion yng Nghymru yn rhan ohono. Eglurodd Pennaeth Ysgol Uwchradd Bodedern, Mrs Catrin Jones Hughes;

“Fel Ysgol Arloesi mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn treialu gweithio’n drawsgwricwlaidd yn dilyn argymhellion Syr Graham Donaldson (‘Dyfodol Llwyddiannus’). Rydym wrth ein boddau yn gwneud y gwaith hwn ar ran Llywodraeth Cymru a diolchaf yn ddiffuant i’r holl athrawon a’r disgyblion am eu brwdfrydedd a’u hymroddiad.”

O dan gyfarwyddyd y dirprwy bennaeth Mrs Rowena Saunderson, gweithiodd athrawon mewn timau ar draws y cwricwlwm i gynhyrchu profiad holistig i ddisgyblion blwyddyn 7 gan barhau â'r dull thematig a brofir yn yr ysgolion cynradd. Dywedodd Mrs Saunderson,

“Bu’r gweithgor o Arloeswyr a’r adrannau yn cydweithio i addysgu’r disgyblion yn drawsgwricwlaidd. Bwriad hyn yw creu dysgwyr uchelgeisiol, creadigol sydd yn gyfranwyr mentrus. Gwelwyd cynnydd amlwg yn hyder a mwynhad y disgyblion yn y ffordd wahanol yma o ddysgu. Ein bwriad yw treialu ymhellach yn nhymor yr Haf.”

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell
BWLETIN

poster Bwletin Rhagfyr 2016 - cliciwch yma

llinell

Digwyddiadau’r Urdd

poster

www.urdd.cymru/cy/digwyddiadau

Cewch yma wybodaeth am bethau sydd yn digwydd yn eich ardal chi. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r Swyddfa leol.


llinell

Gynigion Cyllidebol 2017/18 Cyngerdd Sir Ynys Môn

Annwyl Oll,

Mae’r ymgynghoriad ar Gynigion Cyllidebol 2017/18 Cyngerdd Sir Ynys Môn eisioes wedi derchrau, ac rydym yn awyddus y glwyed eich barn chi.

Ynghlwm mae fideo byr yn egluro pa wasanaethau mae’r awdurdod yn ddarparu i drigolion Ynys Môn, faint rydym wedi wario llynedd, a pham rydym yn gorfod gwneud yr arbedion yma.

 

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ac i gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein cyn yr 16eg o Ragfyr: www.snapsurveys.com

Gyda diolch.


llinell

Cyngerdd Nadolig

poster

Cyngerdd Nadolig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 7 – 29 Tachwedd 2016

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 7 b’nawn Mawrth, 29 o Dachwedd 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

BWLETIN

poster Bwletin Tachwedd 2016 - cliciwch yma

llinell

Mathemateg.com

Adnoddau gwych ar gyfer adolygu Mathemateg i bob cyfnod allweddol.

Cliciwch yma i fynd i'r wefan

llinell

Taith Sglefrio Ia

poster

Llythyr Taith Sglerfrio Ia

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

BWLETIN

poster Bwletin Hydref 2016 - cliciwch yma

llinell

WYTHNOS SGILIAU :

Dydd Mawrth 27ain o Fehefin – Dydd Gwener 30ain o Fehefin Yn sgil toriadau blynyddol, bwriada’r corff llywodraethol ofyn am gyfraniad ariannol tuag at gynnal gweithgareddau allgyrsiol i flynyddoedd 7, 8 a 9 yn ystod yr wythnos her a sgiliau.
Ein bwriad yw gofyn am gyfraniad fesul cartref, nid fesul plentyn.
Cyn bwrw ati gyda’r trefniadau, rydym yn gofyn am eich barn ynglyn â faint y dylid ei godi. Po fwyaf y cyfraniad po fwyaf fydd amrediad y gweithgareddau y gellir eu cynnig.
A fyddech mor garedig ag ymateb i’r linc holiadur isod os gwelwch yn dda.
Diolch.

Cliciwch yma i fynd i'r dudalen

llinell

ADRODDIAD AR ETHOLIAD CYNGOR YSGOL 2016


Cynhaliwyd yr etholiad ar for a Dydd Mercher, Medi’r 28ain yn Theatr Bro Alaw. Diolchir i’r Cyngor Sir unwaith eto eleni am fenthyg y blychau pleidleisio i’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael gwir deimlad o beth yw’r drefn bleidleisio. Rhoddwyd cyflwyniad i’r disgyblion gan Mr Bryan Griffiths yn y gwasanaeth boreol blaenorol gan eu hatgoffa pwy oedd wedi eu henwebu.

disgyblion pleidleisio

591 o ddisgyblion (o 654) fu’n pleidleisio eleni sef 90.5%
Roedd amryw o resymau pam na fu’r 9.5% yn pleidleisio e.e.
• Absenoldeb oherwydd salwch
• Cyfnod astudio'r chweched

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor Ysgol yn ystod fore Mercher, Hydref 2il. Yn y cyfarfod hwn etholwyd y swyddogion :
Cadeirydd - Mared Edwards
Is-gadeirydd – Tomos Topps
Ysgrifennydd – GlesnI Rhys Jones
Is-ysgrifennydd – Gwen Hughes
Llongyfarchwyd yr aelodau Cyngor ysgol lwyddiannus yng nghynulliad boreol yr wythnos ganlynol.

Cliciwch yma am restr llawn o aelodaeth 2016 - 2017

llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 11 – 11 Hydref 2016

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 11 b’nawn Mawrth, 11 o Hydref 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

Gweiddi - Rhifyn 37 - Medi

Mae cylchgrawn newydd Gweiddi nawr yn fyw! Thema'r rhifyn yma yw Medi. Gall disgyblion Cymraeg Cyfnod Allweddol 3 darllen am Owain Glyndwr, Gwm cnoi, Bwyd yr Hydref a llawer mwy. Darllenwch a mwynhewch! - cliciwch yma

llinell

CRIW CELF

poster

Mae Criw Celf Mawr yn cynnig cyfleoedd credigol i blant.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

BWLETIN

bwletin Bwletin Medi 2016 - cliciwch yma

llinell

NOSON AGORED

poster

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn gwahodd disgyblion Blynyddoedd 4, 5 a 6 a’u teuluoedd i’n Noson Agored flynyddol Dydd Mawrth, 27ain o Fedi. 4.30 tan 6.30 y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster Cyrsiau Cymraeg i Oedolion - cliciwch yma

llinell

DATGANIAD I’R WASG

CANLYNIADAU SAFON TGAU AWST 2016 - cliciwch yma

llinell

DATGANIAD I’R WASG

CANLYNIADAU SAFON UWCH AWST 2016

Llongyfarchiadau unwaith eto eleni i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern ar eu canlyniadau Lefel A.

Dyma enwau rhai a lwyddodd yn arbennig o dda:

Zoe Edwards : A* A* B C
Grace Thomas : A A C
Iolo Jones : A B B
Glesni Thomas : A B B C
Alaw Thomas : A B C C
Nia Forrest-Owen : A B C C
Iwan Jones :A B C
Danielle Jones : A C C C
Elis Owen : A C C
Iwan Michael : A B C D
Cara Owen : A B C D
Erin Lewis : A B C D
Elliw Jones : A B C D

Dymuna’r Pennaeth longyfarch y myfyrwyr i gyd ar eu canlyniadau a diolch i’r staff am eu hymroddiad a’u llafur. Calondid mawr yw bod llawer iawn o’r disgyblion wedi sicrhau lle ar eu dewis o gwrs coleg a’u derbyn i’w dewis o yrfa.

llinell

Llythyr Diwedd y Flwyddyn

Annwyl Rieni/Warcheidwaid,

Ar ddiwedd blwyddyn hynod brysur DIOLCH i chi gyd am eich cefnogaeth.

Rhannwyd adroddiadau Bl.7, 8, 9 a 10 wythnos diwethaf, a bydd Blwyddyn 12 yn derbyn AROLWG yn syth ar ôl iddynt ddychwelyd i Fl.13.

Dyddiadau Pwysig
Canlyniadau UG a Lefel A 18/08/2016
Canlyniadau TGAU 25/08/2016

AIL AGOR YM MIS MEDI I’R HOLL DDISGYBLION DYDD LLUN 05/09/2016

Yr wythnos hon rydym yn ffarwelio gyda 7 aelod o staff. Mae Mr Eilir Evans (Gwyddoniaeth) yn ymddeol ar ôl 21 mlynedd yn yr ysgol. Mae Mrs Caroll Rees, Cymhorthydd a Mrs Heulwen Jones y gegin hefyd yn ymddeol. Daeth secondiad Ms Grug Jones i ben a bydd yn cychwyn fel Athrawes Technoleg yn Ysgol Aberconwy ym mis Medi pryd y byddwn yn croesawu Mr Martin Lewis yn ôl atom. Ffarweliwn hefyd a Miss Awen Mair sy’n symud i fod yn Athrawes Y Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Mae Mr Owain Glyn Jones a Miss Lois Owen wedi penderfynu dychwelyd i’r coleg – Mr Jones i ddilyn cwrs addysgu Mathemateg a Miss Owen i ddilyn cwrs MA mewn Gwaith Cymdeithasol.

Dymunir y gorau i’r 7 a diolchir iddynt yn gynnes am eu cyfraniad i’r ysgol.

Dymuniadau gorau i bawb dros wyliau’r haf – holl staff yr ysgol, aelodau’r Corff Llywodraethol, rhieni a holl ddisgyblion yr ysgol.

Yn gywir,
Catrin Jones Hughes
Pennaeth

llinell

bwletin Bwletin Gorffennaf 2016 - cliciwch yma

llinell

Gweiddi - Rhifyn 36 - Gwrthdaro

Mae cylchgrawn newydd Gweiddi nawr yn fyw! Thema'r rhifyn yma yw Gwrthdaro. Gall disgyblion Cymraeg Cyfnod Allweddol 3 darllen am y Gwrthdaro, Hiliaeth, Gyrwyr ceir v beicwyr a llawer mwy. Darllenwch a mwynhewch! - cliciwch yma

llinell

Prisiau Cinio Ysgol Yn Codi O Fedi 2016

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr

llinell

BBC - Wal Graffiti

Cliciwch yma i weld y fideo

llinell

Gwaith Cartref

A fyddech mor garedig â chwblhau'r holiadur ar-lein er mwyn gwella’r ddarpariaeth addysgol i’ch plentyn. Bydd y wybodaeth i gyd yn gyfrinachol - cliciwch yma

llinell

Rydym angen eich help!

Helpwch ni i ennill gwerth £5,000 o docynnau llyfr National Book Tokens – a cheisio cael £100 i chi’ch hun! Cystadlwch ar-lein : cliciwch yma

llinell

bwletin Bwletin Mehefin 2016 - cliciwch yma

llinell
Daily Post (Dim ond ar gael mewn saesneg)

Watch Anglesey schoolchildren discuss greeting the Queen during her visit to Cardiff - Click here

llinell
bwletin Bwletin Mai 2016 - cliciwch yma


llinell

#GwylCefni16

bwletin

Noson Cwis 08.06.16 - cliciwch yma

Bore o Hwyl i'r Teulu 11.06.16 - cliciwch yma

Band Pres - cliciwch yma

Cerddoriaeth 11.06.16 - cliciwch yma


llinell

Pam Dylai Plant a Phobl Ifanc Gysylltu â Meic?


llinell

Cyrsiau Cymraeg i Ddechreuwyr

poster

Cyrsiau Cymraeg i Ddechreuwyr ar Ynys Môn - Medi 2016

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

Noson Rieni - Blwyddyn 7 – 10 Mai 2016

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 7 b’nawn Mawrth, 10fed o Fai 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

Gweiddi Rhifyn 34 - Nid aur yw popeth melyn

Mae rhifyn newydd Gweiddi nawr yn fyw! Thema'r rhifyn yma yw Nid aur yw popeth melyn. Gall disgyblion Cymraeg Cyfnod Allweddol 3 darllen am Ffwl Ebrill, Rio de Janeiro, Ffrind newydd a llawer mwy. Darllenwch a mwynhewch!

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn

llinell
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol


Ym mis Ebrill eleni bydd pob disgybl ym mlynyddoedd 7 – 9 drwy Gymru yn sefyll profion darllen cenedlaethol
[yn y Gymraeg a Saesneg] a dau brawf rhifedd-un gweithdrefnol ac un rhesymu.

Bydd y profion darllen yn para awr a’r profion rhifedd yn para hanner awr.

Yn Ysgol Uwchradd Bodedern bydd y profion yn digwydd ar y dyddiau isod:

  Bl.7 Bl.8 Bl.9
Dydd Mercher - 27.04.2016 Bore - Rhifedd Rhesymu*    
Dydd Iau - 28.04.2016   Bore - Darllen Cymraeg Prynhawn - Rhifedd Gweithdrefnol
Dydd Gwener - 29.04.2016 Bore - Rhifedd Gweithdrefnol

Bore - Rhifedd Rhesymu*
Prynhawn - Rhifedd Gweithdrefnol

Bore - Rhifedd Rhesymu*
Dydd Mawrth - 03.05.2016 Bore - Darllen Cymraeg Prynhawn - Darllen Saesneg  
Dydd Mercher - 04.05.2016
Prynhawn - Darllen Saesneg   Bore - Darllen Saesneg
Dydd Iau - 05.05.2016     Bore - Darllen Cymraeg

*yn y dosbarth

Mae’n bwysig iawn fod pob disgybl yn bresennol ac yn dod ag offer addas ar gyfer pob prawf
e.e. beiro ddu, pensil, rwber, onglydd, cwmpawd a phren mesur.

Ar ddiwedd y tymor byddwn yn adrodd i chwi ar berfformiad eich plentyn yn y profion yma.

llinell
Noson Rhieni Blwyddyn 8 – 3 Mai 2016

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 8 b’nawn Mawrth, 3ydd o Fai 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch.
Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

bwletin Bwletin Ebrill 2016 - cliciwch yma


llinell

National Grid Cysylltiad Gogledd Cymru
Newyddion i'r Gymuned Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

Noson Rhieni - Blwyddyn 10 – 22 Mawrth 2016
Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl.10 b’nawn Mawrth, 22 Mawrth 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

bwletin Bwletin Mawrth 2016 - cliciwch yma


llinell
Gwefan Galw Iechyd Cymru

Gwefan Galw Iechyd Cymru yw prif borth y GIG yng Nghymru ar gyfer gwybodaeth iechyd defnyddwyr ac mae'n ffynhonnell o wybodaeth y gellir cynorthwyo'r cyhoedd wrth reoli iechyd eu hunain a’u teuluoedd.

Rydym yn ysgrifennu i roi gwybod i chi am gwybodaeth ac adnoddau sydd ar gael ar wefan Galw Iechyd Cymru a allai fod yn ddefnyddiol i chi fel ysgol ac i rieni/gwarcheidwaid.

Mae gan y wefan wyddoniadur A-Y o gyflyrau, profion a thriniaethau â phynciau megis llau pen a brech yr ieir. Mae gennym hefyd yr amserlen brechu plant llawn a gwybodaeth am bob brechlyn.

Un o nodweddion mwy newydd yn gwiriwr symptom llau pen a fydd yn caniatáu i rieni/gwarcheidwaid i asesu symptomau eu plentyn ac yn rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol ar beth i'w wneud nesaf.

Beth am ein dilyn ar Trydar @NHSDirectWales ac ein hoffi ni ar Facebook – NHS Direct Wales.

llinell

bwletin Bwletin Chwefror 2016 - cliciwch yma

llinell

'Ser y 'Steddfod'

poster

'Ser y 'Steddfod'

Theatr Bro Alaw

Mawrth 10fed

7.00 yr hwyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

Eisteddfod yr ysgol
Dydd Gwener, 12fed o Chwefror 2016 y mae hi’n ddiwrnod Eisteddfod yr ysgol i ddisgyblion Bl. 7, 8, 9 a 12 a chaniateir iddynt wisgo dillad yn lliw eu llys:

Gwenllian = Gwyrdd
Llywelyn = Coch
Owain = Glas
Siwan = Gwyn

Bydd gwersi arferol i flwyddyn 10, 11 a 13 a disgwylir iddynt wisgo eu gwisg ysgol arferol.

llinell

Ysgol wedi cau i ddisgyblion dydd Llun
Fe’ch atgoffir chi nad oes ysgol i’r disgyblion dydd Llun, 22/02/2016 oherwydd ei bod yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Disgwylir i bawb fod yn bresennol ar Ddydd Mawrth y 23ain o Chwefror.

llinell

Ni chaniateir ffonau symudol yn yr ysgol
Yn dilyn digwyddiadau diweddar, rydym yn eich atgoffa na chaniateir ffonau symudol yn yr ysgol. Os fyddwn yn dal disgybl efo ffôn, ni fydd yn cael ei ddychwelyd am gyfnod estynedig e.e. hyd at hanner tymor a gofynnir i rieni/gwarcheidwaid drefnu drwy apwyntiad gyda’r Uwch Dîm Arweinyddol i’w nôl.

llinell

bulletin

2015-2016 DEWIS PYNCIAU Bl.9

Cyflwyniad i Rhieni Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Prosbectws CA4 YUB + Rhwydwaith 2016 - cliciwch yma

Taflen Dewis Pynciau Bl9 2016 / 2017 - cliciwch yma


llinell

bwletin Bwletin Ionawr 2016 - cliciwch yma

llinell
Cyfarfod Opsiynau 16+ - 26ain Ionawr, 2016
Cynhelir Cyfarfod Opsiynau i ddisgyblion blwyddyn 11 a’u rhieni brynhawn Dydd Mawrth, Ionawr 26ain, 2016, rhwng 1.30yp a 3.00yp yn theatr yr Ysgol.

llinell

Dewis Bynciau a Noson Rieni Bl.9 – Chwefror 2ail, 2016
Cynhelir Cyfarfod Cyflwyno’r Broses Dewis Bynciau ar gyfer blwyddyn 10 am 4.30yp yn Theatr yr Ysgol. Yna, Cyfarfod Rhieni Bl.9 rhwng 5:00-7:00 yn y Gampfa Fawr. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

IDENTiTY

poster

Ydych chi'n teimlo eich bod wedi gwahaniaethu oherwydd eich hil, rhywioldeb neu rhyw?

Ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol ac yn teimlo bod y byd cyfan yn eich erbyn?

Methu dod o hyd i swydd, neu eisiau ychwanegu mwy o sgiliau at eich CV?

Os ydych chi rhwng 14 a 25, bydd IDENTiTY yn gweithio gyda chi i adeiladu eich sgiliau a'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus yn eich gallu eich hun - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell

Neges gan y Pennaeth newydd

Blwyddyn newydd dda i chi gyd!

Naw mlynedd yn ôl cychwynnais yma fel Dirprwy Bennaeth ac o'r cychwyn cyntaf teimlais yn gartrefol braf ac rwyf wedi bod yn arbennig o hapus yma ers hynny. Braint felly yw cael fy nyrchafu'n bennaeth ar yr ysgol a hynny ar ôl bwrw prentisiaeth werthfawr gyda Mrs Annwen Morgan.

Diolch i staff a disgyblion mae'r ysgol mewn lle da. Cawsom arolygiad ESTYN Rhagorol Hydref 2014; rydym mewn categori GWYRDD sy'n ein gosod ymhlith ysgolion gorau Cymru ac mae ein safonau'n parhau i godi. Ein dyletswydd yw cynnal hyn.

Bydd sawl her i bob ysgol yn y blynyddoedd nesaf yn arbennig o safbwynt newidiadau cwricwlaidd. Rydym eisoes wedi dechrau paratoi'r ffordd ar gyfer hyn drwy arwain ar brosiect gwyddoniaeth TGAU ym Môn, arwain Rhaglen dysgu fyd-eang, cydweithio ar brosiect Mathemateg "Singapore", cydarwain ar lythrennedd a'r newyddion da diweddaraf yw ein bod wedi cael ein cydnabod fel YSGOL ARLOESI gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn ein galluogi i fod ar flaen y gad o ran datblygu cwricwlwm deniadol ac ystyrlon o Fedi 2018.

4 diben sydd i'r cwricwlwm newydd a'r pedwar yn clymu'n glos iawn gyda fy ngweledigaeth i ar gyfer Ysgol Uwchradd Bodedern sef ceisio sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu'n ddysgwyr uchelgeisiol, galluog; yn gyfranwyr mentrus, creadigol; yn unigolion iach, hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus. Drwy fod yn ysgol sy'n dysgu gyda'r pwyslais ar ddatblygu a gwella'n barhaus rydym yn troedio'r llwybr cywir.

Mae'r dyfodol yn gyffrous ac rydym yn barod am yr her.

Catrin Jones Hughes

llinell

Only Boys Aloud

poster Hoffwn eich argyhoeddi rol bron i flwyddyn o ddarparu profiadau anghygoel i hogiau ifanc Gogledd Cymru, rydym yn recriwtio eto yn eich ardal chi gyda’r ymarferion yn dechrau eto yr wythnos yma !

Mae blwyddyn cyffrous iawn o’m blaenau sydd yn cynnwys cyngerdd ‘ Cymru 1000’ gyda OBA yn perfformio darn cominsiwn Karl Jenkins gyda Sinfonia Cymru yn Neuadd Dewi Sant , Caerdydd yn Mehefin, 2016.

Byddwn yn ddiolchgar iawn os wnewch ledeanu’r neges i unrhyw hogyn 13-19 oed a fyddai gyda diddordeb mewn ymuno a OBA - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

poster Gig Santes Dwynwen - cliciwch yma

llinell

Noson Rhieni - Blwyddyn 12 – 12 Ionawr 2016
Cynhelir Cyfarfod Rieni Bl. 12 b’nawn Mawrth, 12 Ionawr 2016 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

Hwyl Fawr Mrs Annwen Morgan
Dymuna Mrs Annwen Morgan DDIOLCH o GALON am yr holl ddymuniadau da a'r anrhegion tu hwnt o hael ar ddiwedd ei chyfnod yn yr ysgol. POB DYMUNIAD DA i BAWB.

Mae ein pennaeth wedi gadael ac fel diolch dyma bennill:

I Annwen

Os cei di hoe am awr neu ddwy rhyw ddydd a ddaw
a phwl o hiraeth yn dod drosot am ’rhen le,
paid meddwl eiliad am yr oriau di-ben-draw
a’r gwaith yn dy gaethiwo’n ddyddiol yn ei we.

Yn hytrach, gwranda ar y chwerthin yn y gwynt
a chofia’r wên a’r hwyl ymysg r’amrywiol griw
athrawon a disgyblion lu a brofaist gynt
ym mro Bodedern; cofia’r sbri a’r sbort a’r lliw.

Gwrandawa eto am dy eiriau yn eu cerdd
a rhythmau solet dy ddysgeidiaeth yn eu cân
pan fyddant hwythau’n pyncio fel y llinos werdd,
lle gynt roedd geiriau amrwd, cras fel crawcian brân.

Bellach fe fydd y gweoedd gynt yn rhidens llwyr
a thithau’n gweld holl werth dy waith yn oriau’r hwyr.

Cen

llinell

Cynllun Cerdd Hedd Wyn
4 Rhagfyr 2015
Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaeth /drama ) i gyfansoddi cyfanwaith ar gyfer amrywiaeth o artistiaid, e.e. unawdwyr, corau, llefarydd a cherddorfa.

Hwn fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 a bydd yn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddefnyddio stori Hedd Wyn fel ysbrydoliaeth i’r broses greadigol.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Môn a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a bydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2016.

Am wybodaeth bellach am y gofynion a’r broses ymgeisio, cysylltwch â Mari Lloyd Pritchard ar cynllunheddwyn@gmail.com neu 07875 697 981. Mae'r manylion pellach hefyd ar gael ar waelod tudalen y wefan fel PDF: www.eisteddfod.cymru/newyddion/cynllun-cerdd-hedd-wyn
Dyddiad cau: Dydd Gwener, 4 Ionawr 2016

llinell

bwletin Bwletin Rhagfyr 2015 - cliciwch yma

llinell

Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Bangor

sara hughes
paige bentley

Enillodd Sara Hughes ddwy wobr sef Ysgoloriaeth Rhagoriaeth £1,500 am y myfyriwr efo’r canlyniadau Lefel A gorau yn y Brifysgol a’r Ysgoloriaeth Teilyngdod £3,000. Mae Sara yn astudio Saesneg Iaith ac Ysgrifennu Creadigol.

Enillodd Paige Bentley wobr Ysgoloriaeth Teilyngdod £3,000 ac mae hi’n astudio Swoleg.

Llongyfarchiadau gwresog i’r ddwy ohonynt!

Sara Hughes
Paige Bentley

llinell
poster Sioe yr Ysgol - Ail Liwio'r Byd - cliciwch yma

llinell

poster Cystadleuaeth Badminton Ysgolion Môn- cliciwch yma

llinell

poster Bwletin Tachwedd 2015 - cliciwch yma

llinell

poster Wythnos Gwrth Fwlio 2015- cliciwch yma

llinell

Llythyr

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion - cliciwch yma

llinell

Cydnabyddiaeth o safonau

Yn flynyddol mae Llywodraeth Cynulliad Chymru yn rhoi categori i bob ysgol uwchradd. Ar sail hyn mae Ysgol Uwchradd Bodedern unwaith eto wedi ei hadnabod fel ysgol ragorol, ac wedi ein gosod fel ysgol Categori 1 (y categori uchaf bosib). Golyga hyn fod yr ysgol yn ysgol werdd, a bod ein arferion da yn cael eu hadnabod ar draws Cymru. Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion, staff a’r llywodraethwyr.

llinell

Pennaeth newydd

Mae’n bleser cael cyhoeddi fod y corff llywodraethol wedi penodi pennaeth newydd ar gyfer mis Ionawr, sef Mrs Catrin Jones Hughes. Mae nifer ohonoch yn adnabod Mrs Hughes yn barod, fel dirprwy bennaeth yr ysgol.

Hoffem fel disgyblion, staff a llywodraethwyr longyfarch Mrs Hughes yn wresog ar ei phenodiad, gan edrych ymlaen at gyfnod newydd yn hanes yr ysgol.

llinell

Llau Pen

Yn dilyn cais gan nifer o rieni, dyma gyngor oddi ar safle we'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ar driniaeth gartref i lau pen:
• Golchwch y gwallt gan ddefnyddio siampŵ arferol a defnyddio digon o gyflyrydd (conditioner), cyn defnyddio crib bras i sythu a datod y gwallt.
• Unwaith y bydd y crib yn symud yn rhydd trwy'r gwallt heb lusgo, defnyddiwch grib mân pwrpasol i ganfod llau. Gwnewch yn siŵr bod dannedd y crib yn cael ei roi i mewn i'r gwallt, gyda'r ymyl lefel yn cyffwrdd croen y pen.
• Tynnwch y crib drwy’r gwallt gan edrych am lau ar y grib.
• Tynnwch y llau o’r grib.
• Gweithiwch yn drefnus drwy'r gwallt, adran wrth adran, fel bod y pen cyfan yn cael ei gribo.
• Golchwch y cyflyrydd (conditioner) ac ailadrodd y cribo.
• Ailadroddwch yr holl broses eto ar ddiwrnodau tri, chwech, naw, 12 a 15, fel eich bod yn cael gwared o’r llau ifanc wrth iddynt ddeor, cyn iddynt gael amser i aeddfedu.

Gellir cael gwybodaeth ar driniaethau pellach drwy ddilyn y cyswllt:
www.nhs.uk/Conditions/Head-lice

Polisi’r ysgol yw hysbysu rieni / gwarchodwyr yn uniongyrchol os ydym yn credu bod disgyblion â llau pen.

llinell

Bws Ysgol

Amserlen Ddiwygiedig Bysiau Ysgol Uwchradd Bodedern 22.10.15 - cliciwch yma

llinell

clawr Bwletin Hydref 2015- cliciwch yma

llinell

Noson Rhieni - Blwyddyn 11 a 13 – 13 Hydref 2015

Cynhelir Cyfarfod Rieni Bl. 11 a 13 b’nawn Mawrth, 13 Hydref 2015 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

Bws Ysgol

Newidiadau yn nhrefniadau ac amseroedd teithio ar fws ysgol o Ddydd Llun, Hydref y 5ed.

Amserlen - cliciwch yma
Cais am docyn teithio bws ysgol - cliciwch yma

llinell

lan y mor

Lansiad Bro Alaw 2015

Yn dilyn grant sylweddol gan y cynlluniad, mae Bro Alaw wedi ei adnewyddu dros yr haf. Mae’r ysgol yn defnyddio’r ardal yn ddyddiol. Ond pwrpas y grant oedd gwella adnoddau ieuenctid ac i hybu a chynnal y Gymraeg yn ein cymunedau.

Mae Bro Alaw yn cael ei ddefnyddio gan y Clwb Ieuenctid, Ffermwyr Ifanc, Yr Urdd a phartneriaid eraill i’r ysgol gyda’r nos. Drwy fuddsoddi mewn cegin newydd ac offer recordio a sain y gobaith fydd i’r cysylltiad hyn gryfhau.

Dyma Mr Eryl Williams (Yr Urdd), Ms Laura Hughes (Swyddog Llywodraeth Leol), Mrs Annwen Morgan, Ms Enid Williams (Swyddog Ieuenctid) a Mr Dafydd Idriswyn Roberts (Swyddog Addysg) yn y lansiad.

 

llinell

plant

ADRODDIAD AR ETHOLIAD CYNGOR YSGOL 2015

Cynhaliwyd yr etholiad ar fora Dydd Mercher Medi’r 23ain yn Theatr Bro Alaw. Diolchir i’r Cyngor Sir unwaith eto eleni am fenthyg y blychau pleidleisio i’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael gwir deimlad o beth yw’r drefn bleidleisio.
Rhoddwyd cyflwyniad i’r disgyblion gan Mr Bryan Griffiths yn y gwasanaeth boreol gan eu hatgoffa pwy oedd wedi eu henwebu.

Presenoldeb etholwyr oedd 89.7%

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor Ysgol yn ystod prynhawn Dydd Gwener 25ain. Yn y cyfarfod hwn etholwyd y swyddogion :

Cadeirydd : Mared Owen
Is-gadeirydd : Iwan Michael
Ysgrifennydd : Elain Jones
Is-ysgrifennydd : Sion Emlyn Lloyd

Llongyfarchwyd yr aelodau Cyngor ysgol llwyddiannus yn yn cynulliad boreol yr wythnos ganlynol gan wahodd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd (sef Cynrychiolwyr ar y Corff Llywodraethol i’r llwyfan). Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn o gyd weithio ac arweiniad ar brif faterion yr ysgol.

Cliciwch yma i weld rhestr o holl aelodau'r Cyngor Ysgol

Dyma lun o flwyddyn 10 yn blydleisio
o dan ofal y chweched dosbarth.

llinell

pamffled Pam dewis Ysgol Uwchradd Bodedern?- cliciwch yma

llinell

Mae Llywodraeth Cymru a’r ysgol yn deall pwysigrwydd cefnogaeth y cartref yn addysgu a llwyddiant eu plant.

• Dewch o hyd i’r ymgyrch ar www.facebook.com\dechraucartref am syniadau ar sut i gefnogi’ch plant

• Gallwch ddilyn yr ymgyrch ar Twitter @dechraucartref


llinell

Rydym i gyd â chonsyrn am ddiogelwch ein plant ar y we. Un o safleoedd mwyaf defnyddio yw safle'r Heddlu ‘The Parent Zone’ gan CEOP. Gellir cael mwy o wybodaeth drwy ddilyn y linc - cliciwch yma


llinell

clawr Bwletin Medi 2015- cliciwch yma

llinell

DRYCH gan Theatr Fran Wen

Bydd perfformiad cyhoeddus o’r ddrama DRYCH gan Theatr Fran Wen yn Theatr Bro Alaw, Ysgol Uwchradd Bodedern. Mae’r perfformiad ar Nos Iau, Medi 24ain am 7:30y.h.

Cost mynediad bydd £8 i oedolion a £5 i blant a phensiynwyr.

Ffoniwch 01407 741000 i archebu eich tocynnau ac ymholi am fanylion pellach.


llinell

DIWRNOD AGORED

DIWRNOD AGORED i gyn ddisgyblion a gweithwyr a fu yn Ysgol Uwchradd Bodedern ers iddi agor yn 1977. Cyfle i ddod i grwydro’r Ysgol – unrhyw bryd rhwng 10 y bore a 4 y pnawn dydd Sadwrn 5ed o Fedi 2015. Mae croeso i ddarpar ddisgyblion a’u rhieni a’u teulu ddod draw hefyd. Bydd paned a chacen ar gael.

Neges Diwedd Tymor

lan y mor

Annwyl Rieni / Warcheidwaid,

Ar ddiwedd blwyddyn hynod o brysur DIOLCHIR i chi gyd am eich cefnogaeth.

Yr wythnos hon rhennir adroddiadau Bl. 7, 8, 9 a 10 a bydd Blwyddyn 12 yn derbyn AROLWG yn syth ar ôl iddynt ddychwelyd i Fl.13.

Dyddiadau Pwysig:
Canlyniadau UG a Lefel A 13/08/2015
Canlyniadau TGAU 20/08/2015

AIL AGOR YM MIS MEDI I’R DISGYBLION:
PAWB = Dydd Iau 03/09/2015

Yr wythnos hon rydym yn ffarwelio gyda 3 aelod o staff. Mae Mr Dafydd Fear (Daearyddiaeth) yn ymddeol ar ôl 23 mlynedd yn yr ysgol. Mae Mr Dai Jones yn ymddeol ar ôl bod yn athro Ffiseg yma am 31 mlynedd. Ar ôl treulio blwyddyn gyda ni, mae Mr Carl Williams yn symud i fod yn athro yn Ysgol Gyfun Llangefni. Dymunir y gorau i’r 3 a diolchir iddynt yn gynnes iawn am eu cyfraniad i’r ysgol.

Dymuniadau gorau i bawb dros wyliau’r haf - holl staff yr ysgol, aelodau’r Corff Llywodraethol, rhieni a holl ddisgyblion yr ysgol.

Yn gywir,
Annwen Morgan
Pennaeth

llinell

clawr Bwletin Gorffennaf 2015- cliciwch yma

llinell

clawr Cyrsiau dysgu Cymraeg am ddim i rieni - cliciwch yma

llinell

Newidiadau i gludiant ysgol o fis Hydref 2015 ymlaen

Yn atodedig mae llythyr gan Gyngor Sir Ynys Môn i’r disgyblion hynny sy’n defnyddio’r gwasanaeth drafnidiaeth ysgolion sef bws, bws mini neu dacsi ysgol.

Newidiadau i Gludiant Ysgol 2015

llinell

clawr Bwletin Mehefin 2015- cliciwch yma

llinell
Disgyblion a chyn-ddisgyblion yn perfformio!

Dewch draw i Theatr Fach Llangefni yr wythnos hon ble y cewch y cyfle i weld dwy ddrama sef:

Plant y Parc gyda Lois Postle, Tomos Topps a Mared Edwards bl 10 a Croeso Nol sy'n cynnwys y cyn-ddisgyblion Gethin Roberts a Rhys Richards yn actio ynddi.

Mae gwledd yn eich aros.

Theatr Fach Mehefin 17 - 19 am 7:30pm


llinell

Y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mae’n ddyddiau chyffrous i’r gyfadran Wyddoniaeth. Mae gwaith Mr Llion Francis wedi ei gydnabod gan yr adran Addysg y Cynulliad fel arfer rhagorol o fynd i ganolfan CERN yn y Swistir. Yn sicr bydd brwdfrydedd Mr Francis yn cael dylanwad ar ei addysgu, wrth iddo rannu ei brofiadau a gosod diwydiant y byd Ffiseg i gyd-destun y gwaith dosbarth. Cliciwch yma am linc i gyfweliad Mr Francis yn trafod ei brofiadau yn y Swistir.

Mae’r gyfadran yn hefyd yn arwain Cymru, wrth gyd gynllunio cyfres o wersi i gyd fynd â’r faes lafur newydd a fydd yn cael ei gyflwyno ym mis Medi.

llinell

Canolfan Iaith
Mae Ysgol Uwchradd Bodedern wedi bod yn y wasg leol a chenedlaethol yn ddiweddar. Fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chynnal addysg Gymraeg, mae Ysgol Uwchradd Bodedern wedi ei dewis fel un o chwe Hwb iaith yng Nghymru. Golyga hyn y bydd disgyblion o’r 5 ysgol Uwchradd yn Môn yn cael eu haddysgu yn y ganolfan hwyr dyfodiaid uwchradd. Bydd cyfle hefyd i Oedolion ddysgu’r iaith mewn gwersi arbennig. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol am fwy o fanylion.

llinell

clawr Newyddlen Schoolbeat Haf 2015- cliciwch yma


llinell

clawr Bwletin Mai 2015- cliciwch yma


llinell

Noson Rhieni - Blwyddyn 7 – 12 Mai 2015
Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 7 b’nawn Mawrth, 12 o Fai 2015 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell

Ysgolion Iach
clawr

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi bod yn gweithio’n agos ag awdurdodau lleol, busnesau bwyd a grwpiau defnyddwyr i godi ymwybyddiaeth o Reoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr Undeb Ewropeaidd a ddaeth i rym ym mis Rhagfyr 2014. Mae’r Rheoliad newydd hwn yn golygu bod yn rhaid i fusnesau bwyd, gan gynnwys arlwywyr mewn ysgolion, ddarparu gwybodaeth am 14 o alergenau penodol os ydynt yn cael eu defnyddio fel cynhwysion yn y bwyd maent yn ei ddarparu neu’i werthu.

Er mwyn parhau i godi ymwybyddiaeth, mae’r poster hwn yn rhoi gwybod i ddisgyblion a’u rhieni bod tîm arlwyo yr ysgol bellach yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am yr 14 o gynhwysion alergenaidd a ddefnyddir yn eu bwyd.


llinell

clawr Mimosa Patagonia - cliciwch yma

llinell

Noson Rhieni - Blwyddyn 8 – 5 Mai 2015
Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 8 b’nawn Mawrth, 5ed o Fai 2015 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol

llinell
Ychydig bach fwy o newyddion mis Ebrill
Llongyfarchiadau arbennig i dair disgybl disglair o flwyddyn 13, sef Elen Angharad Jones, Paige Bentley a Sara Hughes. Mae'r tair wedi derbyn ysgoloriaeth sylweddol i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Enillodd Sara a Paige ysgoloriaethau teilyngdod ac Elen yr Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau ferched. Un arall prysur yw Mared Owen o flwyddyn 12 sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda'r ffermwyr ifanc daeth yn gyntaf yn sirol am siarad yn gyhoeddus o dan 21 a chyntaf drwy Gymru am fod y cadeirydd gorau. Wow! Mae disgyblion Boded yn brysur yn allgyrsiol, er eu bod yn agosáu at eu harholiadau. Pob dymuniad da i aelodau cast Sioe Gerdd yr Urdd Les Miserables, Côr Ieuenctid Môn a’r rhai fydd yn cystadlu yng ngŵyl ddrama Môn.

Da iawn Mared Edwards o flwyddyn 10 ar ennill tlws yr Actor Mwyaf Addawol yng Ngŵyl Ddrama Charles Williams Gwych oedd clywed unwaith eto am lwyddiant Eurgain Lloyd, wrth iddi ennill cystadleuaeth genedlaethol mewn dawns hip hop ac o ganlyniad wedi symud i fyny dosbarth yn y byd dawns. Mae hefyd wedi dawnsio yn fideo cerdd newydd i’r canwr Dora Nadine ym Mangor.

Mared Edwards gyda ei thlws. Criw Les Miserables
Mared Edwards gyda ei thlws. Criw Les Miserables
 

 

 llinell

clawr Bwletin Ebrill 2015- cliciwch yma
Bodedern pupils

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Bodedern ac aelodau o’n dosbarthiadau lefel A Drama

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Bodedern ac aelodau o’n dosbarthiadau lefel A Drama am gael eu dewis ar gyfer perfformiad yr Urdd o’r sioe gerdd enwog ‘Les Misérables‘ i ddathlu 10 mlynedd o Canolfan yr Urdd yng Nghaerdydd. Yn y rhes gefn gwelwn Emyr Lloyd Jones ( Bl.13), Gwen Edwards (Bl.13) a Lois Postle (Bl.10) sydd wedi derbyn prif rannu yn y sioe gyda’r cyfarwyddwr Mr Cefin Roberts, ac yn y blaen mae Sara Hughes ( Bl.13), Siôn Emlyn Parry (Bl.13) a Dafydd Aled Thomas ( Bl.13) sydd wedi eu derbyn yn rhan o’r corws.
Bydd mwy o hanes cyn hir ar ein safle we ac yn y rhaglen deledu arbennig sy’n cofnodi’r cynhyrchiad.

llinell

gwasanaeth ieuenctid

Drama - "Crouch, Touch, Pause, Engage"

Disgyblion YUB a'u Dirprwy Bennaeth Mrs Catrin Jones Hughes yng nghwmni'r cyfarwyddwr theatr enwog Max Stafford-Clark ar set y ddrama "Crouch, Touch, Pause, Engage" sef drama am Gareth Thomas y chwaraewr rygbi a fu yn Neuadd Ogwen yn ddiweddar.

llinell

clawr Bwletin Mawrth 2015- cliciwch yma

llinell

Noson Rhieni - Blwyddyn 10 - 24 Mawrth 2015
Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 10 b’nawn Mawrth, 24 Mawrth 2015 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

gwasanaeth ieuenctid

Noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid a Photensial

Llongyfarchiadau i bawb o Fodedern a dderbyniodd wobr yn ystod noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid a Photensial yn ddiweddar yng ngwydd Rhun ap Iorwerth.

Cliciwch yma i weld rhestr o'r enillwyr

llinell

clawr

Llwyddo’n Lleol - Dathlu Llwyddiant (Venue Cymru, Llandudno 12.03.2015)

Llongyfarchiadau unwaith eto i Ysgol Uwchradd Bodedern am ennill dwy wobr yn seremoni Llwyddo’n Lleol yn ddiweddar, sef y cynllun i hyrwyddo menter a busnes ymhlith yr ifanc:

a) Ysgol Fentrus
b) Gwbor Athro/Athrawes

Mae’r Ysgol yn ymfalchio yn llwyddiant Miss Menai Owen. Meddai Mrs Morgan y Pennaeth: “Mae Miss Menai Owen yn llwyr deilyngu y wobr am ei holl waith caled ar hyd yr holl flynyddoedd”.

llinell

clawr Bwletin Chwefror 2015- cliciwch yma

llinell

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10
Cynhelir arholiadau mewnol i Fl.10 Dydd Mawrth 24/02/2015 tan Ddydd Llun 02/03/2015 yn y Theatr - cliciwch yma

llinell

Cyfarfod Opsiynau 16+ - 27ain Ionawr, 2015
Cynhelir Cyfarfod Opsiynau i ddisgyblion blwyddyn 11 a’u rhieni brynhawn Dydd Mawrth, Ionawr 27ain, 2015, rhwng 1.30yp a 3.00yp yn theatr yr Ysgol.

Dewis Bynciau a Noson Rieni Bl.9 - 27ain Ionawr, 2015
Cynhelir Cyfarfod Cyflwyno’r Broses Dewis Bynciau ar gyfer blwyddyn 10 am 4.30yp yn Theatr yr Ysgol. Yna, Cyfarfod Rhieni Bl.9 rhwng 5:00-7:00 yn y Gampfa Fawr. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell


uwch dim arweinyddiaeth

19.01.15 Adroddiad Estyn Arolygiad Ysgol Uwchradd Bodedern 2014

I ddarllen yr adroddiad - cliciwch yma

llinell

Gwybodaeth am ddiogelwch ar y we - CEOP - cliciwch yma

llinell

clawr Bwletin Ionawr 2015- cliciwch yma

llinell

poster

Mae Cwmni Pendraw yn cyflwyno

‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’

gan Wyn Bowen Harries
yn Theatr Bro Alaw, Ysgol Uwchradd Bodedern
4ydd Chwefror 2015 am 7.00 y.h

Cost mynediad: Oedolion £8.00 / Plant £5.00 / Pensiynwyr £5.00

Tocynnau i'w harchebu drwy ffonio'r ysgol, 01407 741000

llinell

Blwyddyn Newydd Dda!

Bydd y tymor newydd yn cychwyn i bawb ym Modedern Dydd Llun Ionawr 5ed.

 

 

16.12.14 Adroddiad Estyn Arolygiad Ysgol Uwchradd Bodedern 2014

Daeth Cadeirydd y Corff Llywodraethol Y Cynghorydd Ken Hughes a Rhun ap Iorwerth draw i'r Ysgol i’w llongyfarch ar ei hadroddiad ardderchog gan Estyn.

I ddarllen yr adroddiad - cliciwch yma

llinell

Bwletin Rhagfyr 2014- cliciwch yma


llinell

03.12.14 Presenoldeb Ysgol

Llythyr i Rieni - cliciwch yma

llinell

02.12.14 Sioe Nadolig Ysgol Uwchradd Bodedern

Tocynnau i'w harchebu drwy ffonio'r ysgol, 01407 741000

llinell

01.12.14 ADRODDIAD Y LLYWODRAETHWYR AM Y FLWYDDYN YSGOL 2013 / 14

Mae’r Corff Llywodraethol wedi paratoi adroddiad sy’n grynodeb o’r camau a gymerwyd ganddo wrth gyflawni ei swyddogaeth yn ystod y cyfnod ers yr adroddiad diwethaf.

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cenedlaethol Cymru, gellir galw cyfarfod arbennig i’r rhieni i drafod yr adroddiad, os oes mwy na chwech rhiant yn gofyn am gyfarfod.

Am gopi PDF - cliciwch yma

Copi papur ar gael drwy gysylltu â Chlerc y Llywodraethwyr - 01407 741000.

llinell

28.11.14 Llongyfarchiadau Eurgain

Llongyfarchiadau calonnog i Eurgain Lloyd am ennill drwy Brydain yn y gystadleuaeth "Street Dance International" ym Manceinion yn ddiweddar. Roedd Eurgain yn llwyddiannus mewn 5 rownd cyn dod i'r brig. Tipyn o gamp.

llinell

Bwletin Tachwedd 2014- cliciwch yma

llinell

20.11.14 Newyddion Da!

Llongyfarchiadau unwaith eto i Ysgol Uwchradd Bodedern am lwyddo i gadw Gwobr Ansawdd Cenedlaethol Cynllun Ysgolion Iach. Yma yn y llun fel welir dwy o aelodau hyn yr ysgol sef Mari ac Elen (Cadeirydd y Cyngor Ysgol) gyda swyddogion y Cyngor Sir a'r Awdurdod Addysg yn derbyn tystysgrif mewn seremoni urddasol yng Ngwesty Treysgawen.

llinell

18.11.14 Seindorf Ieuenctid Beaumaris

Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn i gerddorion ifanc Seindorf Ieuenctid Beaumaris wrth iddyn nhw berfformio yn Neuadd Albert yn Llundain yn ogystal â’r Sage yn Gateshead.

Llwyddodd y cerddorion ifanc o Fôn (gan gynnwys 2 ddisgybl YUB, Ifan Pritchard Bl.11 a Kirsten Macdonald Bl.10) i gyffroi’r gynulleidfa yng nghyngerdd Proms Ysgolion Music For Youth yn Neuadd Albert nos Lun 10 Tachwedd 2014 gan berfformio dau ddarn sydd wedi eu cyfansoddi gan Gyfarwyddwr Cerdd y Band, Gwyn Evans.

Yn ogystal â dod yn Bencampwyr Adloniant Ynysoedd Prydain, cafodd y band eu gwobrwyo â gwobr rhagoriaeth yng Ngwyl Genedlaethol Music For Youth yn Neuadd Symffonig Birmingham ym mis Gorffennaf

Llongyfarchiadau i bawb!

llinell

Bwletin Hydref 2014- cliciwch yma

llinell

13.10.14 Noson Rhieni - Blwyddyn 11

Cynhelir Cyfarfod Rhieni Bl. 11 b’nawn Mawrth, 21ain o Hydref 2014 - rhwng 4.30 a 6.30 o’r gloch. Cysylltwch gyda'r Ysgol os angen trafnidiaeth oherwydd dim modd i gyrraedd yr Ysgol.

llinell

13.10.14 ESTYN :CYFARFOD RHIENI
Nos Lun Hydref 13eg
5 - 6pm

llinell

Adroddiad ar Etholiad Cyngor Ysgol 2014

Cynhaliwyd yr etholiad ar brynhawn Gwener  Medi’r 19eg yn Theatr Bro Alaw. Diolchir i’r Cyngor Sir unwaith eto eleni am fenthyg y blychau pleidleisio i’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael gwir deimlad o beth yw’r drefn bleidleisio.
Rhoddwyd cyflwyniad i’r disgyblion gan Mrs Catrin Jones Hughes yn y gwasanaeth boreol y bore hwnnw gan eu hatgoffa pwy oedd wedi eu henwebu.

Presenoldeb  yr ysgol ar y Dydd Gwener oedd  94.5%

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor Ysgol yn ystod y  cinio Dydd  Gwener 26ain. Yn y cyfarfod hwn etholwyd y swyddogion :

Cadeirydd :Elen Jones
Is-gadeirydd : Mared Fon Owen
Ysgrifennydd : Sara Hughes
Is-ysgrifennydd : Alaw Thomas

Llongyfarchwyd yr aelodau Cyngor ysgol llwyddiannus yn yn cynulliad boreol yr wythnos ganlynol gan wahodd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd (sef Cynrychiolwyr ar y Corff Llywodraethol i’r llwyfan). Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn o gyd weithio ac arweiniad ar brif faterion yr ysgol.

Dyma Matthew o flwyddyn 10 yn blydleisio o dan ofal y chweched dosbarth.

llinell

Peilot Cenedlaethol

Mae’r ysgol wedi bod yn rhan o beilot cenedlaethol  yn ymwneud â’r rhwydwaith ymchwil iechyd mewn ysgolion.  Mae’r ymchwil yn gyfres o gwestiynau sy’n yn ein helpu i adnabod anghenion a darpariaeth ein disgyblion. Yn sgil rhai o gasgliadau’r cynllun peilot a gwaith y cyngor ysgol, rydym wedi sefydlu clwb brecwast llwyddiannus iawn amser egwyl.  Bydd ein cysylltiad gyda’r rhwydwaith yn parhau.

Mae nifer o beilotau eraill ar y gweill yn yr ysgol, gan gynnwys rhaglen STEM gyda Gyrfa Cymru.  Mae Adran Yrfaoedd yr ysgol yn ceisio codi ymwybyddiaeth disgyblion flwyddyn 10 o’r byd gwaith sy’n gysylltiedig efo meysydd mathemategol, technoleg a pheirianneg .

Llongyfarchiadau mawr i’r holl staff a disgyblion  am eu gwaith caled. Mae’r ysgol wedi  ei hailachredu i sicrhau safonau'r lefel uchaf o gynllun cenedlaethol ysgol iach. Rydym yn falch o arddangos y  logo ysgol iach ar ein gwefan.

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo ardderchog  fore Ddydd Iau (19eg o Fedi). Da oedd gweld cymaint o ddisgyblion yn cael eu cydnabod am eu gwaith caled, cyrhaeddiadau a phresenoldeb.
Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn ym mwletin mis Hydref yr ysgol.  Da iawn bawb!!

llinell

urdd

Arolygiad Estyn

Llythyr i rieni - cliciwch yma


llinell

urdd

Amser cyffrous!

Mae'r ysgol yn hynod falch o gael croesawu'r Urdd i rannu'r adeilad. O fis Medi ymlaen bydd yr Urdd gyda swyddfa barhaol ar dir yr ysgol.

Yn barod mae yno drefniadau ar gyfer gweithgareddau'r Urdd am y flwyddyn nesaf. Byddwn yn cyhoeddi amseroedd cyfarfodydd a gwybodaeth yr holl glybiau eraill yr ysgol yn fuan ar y wefan.

llinell

Why Choose bodedern

Gwahoddiad

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn eich gwahodd i’n Noson Agored flynyddol a gynhelir ar Ddydd Mawrth, 30ain o Fedi. 4.30 tan 6.30 y.h

Disgyblion flynyddoedd 4, 5 a 6 i gyfarfod yn Theatr Bro Alaw am 5.00 y.h.
Cyflwyniadau ac ystafelloedd agored i ddisgyblion blwyddyn 7 a’u rhieni o 4.30 y.h ymlaen.

Pamffled - cliciwch yma
Gwahoddiad - cliciwch yma

llinell

Bwletin Medi 2014- cliciwch yma

llinell

01.09.14 - BLWYDDYN NEWYDD DDA! Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn ôl yn ddiogel.

  • Disgwylir i’r holl staff fod yn bresennol ar gyfer cychwyn cyfarfod yn Theatr Bro Alaw am 8:30yb Dydd Llun Medi’r 1af.

  • Bydd disgyblion Blwyddyn 12 yn dychwelyd Fore Mawrth Medi’r 2il. Cofiwch ddod â’ch holl ffurflenni gyda chi, gwisg addas ar gyfer gweithgareddau awyr agored a phecyn bwyd. Disgwylir i bawb fod yn y cyntedd erbyn 8:45yb.


Croesewir pob disgybl o flynyddoedd 7, 8, 9, 10, 11 ac 13 yn ôl fore Mercher Medi’r 3ydd.

  • llinell


22.08.14 - HWRE!!!

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn dathlu ei chanlyniadau GORAU ERIOED!

Llwyddodd nifer o ddisgyblion i gyrraedd neu ragori ar eu targedau. Dyma rai o'r disgyblioon wnaeth yn arbennig o dda:

canlyniadau bodedern tgau

TGAU:

ZOE EDWARDS 1A* + 9A + BAC
ALAW THOMAS 2A* + 7A + 1B + BAC
IWAN MICHAEL 1A* + 5A + 4B + BAC
DANIELLE JONES 1A* + 5A + 4B + BAC
NIA FORREST OWEN 2A* + 3A + 5B + BAC
GLESNI THOMAS 6A + 4B + BAC

SAFON UWCH :

DIONN HARGREAVES 4A* + BAC
IWAN JONES 3 A + BAC
DAFYDD JONES 2 A + BAC
HELEDD ROBERTS 3 B + BAC
GETHIN ROBERTS 3 B + BAC
SARAH NEWBIGGING 1A, Gradd Anrhydedd Serennog, 1B, 1D + BAC
IFAN HUGHES 2B+ 1C + BAC
TIRION KERR 2B + 1C + BAC

Dymuna'r Pennaeth longyfarch y disgyblion i gyd ar eu canlyniadau a diolch i'r staff am eu hymroddiad a'u llafur caled. Dywed Cadeirydd y Corff Llywodraethol Mr Ken Hughes ei fod yn ymfalchio yn llwyddiant y myfyrwyr a'r athrawon oll.

llinell

Bwletin Gorffennaf 2014- cliciwch yma

llinell

Lluniau lansiad Siarter Ieuenctid Cynulliad Cymru

Ysgol Uwchradd Bodedern yn un o bedair ysgol yn unig drwy Gymru a gafodd wahoddiad i'r lansiad yn y Senedd, Gorffennaf 16eg, 2014

criw efo rhun arwyddo'r siarter
   
Siambr  

llinell

Llwyddiannau'r Flwyddyn

Ddydd Gwener, Gorffennaf 17eg cafwyd seremoni hyfryd yn yr ysgol i ddathlu llwyddiannau'r flwyddyn a gwobrwyo unigolion. Dyma restr o'r enillwyr :

Cronfa Goffa Anwen Williams ( i hybu addysg a hyfforddiant pellach i ddisgybl sydd wedi dangos cynnydd a datblygiad yn eu personoliaeth) : Rhian Williams Bl 13
Tlws Bro Alaw (i ddisgybl sydd wedi gwneud cyfraniad i weithgareddau'r ysgol a chymuned Bro Alaw): Sarah Newbigging Bl 13
Cwpan Goffa Meirion Roberts, Gwalchmai (i'r bachgen sydd wedi cyfrannu fwyaf tuag at bel droed yn ystod ei yrfa ysgol) : Jordan Taylor Bl 11
Cwpan Chwaraeon y Merched Joanna Thomas Bl 13
Gwobr Ron Evans (i'r ddau ddisgybl sydd wedi gwneud y cynnydd gorau o fewn Dylunio a Thechnoleg) : Hayden Bentley a Mari Evans
Tlws y Cerddor (Rhodd Mr Irfon Morris) : Calum Macdonald
Gwobr Blwyddyn 7 (i ddisgybl sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i holl fywyd yr ysgol) : Huw Evans
Tlws Dinasyddiaeth (Rhodd Mrs Delyth Molyneux) : Guto Davies
Cwpan Coffa Keiron Jones Owen (CELF) : Sara Hughes Bl 12
Gwobr y 6ed Dosbarth Gethin Roberts Bl 13
Medal DdramaGethin Roberts a Sarah Newbigging Bl 13
Tlws Iaith CA3 (Rhodd Mrs Sian Bevan) : Rhys Harries 7G

Cliciwch yma i weld lluniau yr enillwyr

llinell

Enillwyr Fferm Ffactor Ieuenctid Cymru

YSGOL UWCHRADD BODEDERN AR Y BRIG!

Ar brynhawn Llun Mehefin 30ain cynhaliwyd seremoni wobrwyo arbennig yn Neuadd Pritchard Jones Bangor i gydnabod y gwaith da sy’n digwydd yn ein hysgolion. Trefnwyd y digwyddiad gan bapur y Daily Post a’r Brifysgol ym Mangor ac yn y categori Ysgol Uwchradd y Flwyddyn daeth Ysgol Uwchradd Bodedern i’r brig. HWRE!

Canmolwyd yr ysgol am ei gwaith caled a chyson i godi safonau, a chydnabyddwyd hi am gyrraedd y brig mewn cynlluniau megis Ysgolion iach, Active Marc Cymru, achrediad Gyrfa Cymru, Gwobr trechu trosedd, Cwis Atal troseddu, Defnyddwyr ifanc Mon, Cadw Cymru’n daclus a gwaith Cyngor Ysgol.

Mae gweithio mewn partneriaeth a chynnal cyswllt cymunedol yn un o gryfderau’r ysgol a chanmolwyd y prosiectau celf a theatr cymunedol yn ogystal â chyswllt cynradd-uwchradd hynod lwyddiannus. Un enghraifft o brosiect hynod unigryw yw prosiect a noddir gan “The Royal Society” sef academi gwyddoniaeth cenedlaethol y Deyrnas Unedig sy’n galluogi’r ysgol i gydweithio gyda gwyddonwyr o Brifysgol Bangor.

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn ysgol hapus a phrysur. Llongyfarchiadau mawr!

Yn y llun gwelir cynrychiolaeth o ddisgyblion bob blwyddyn ysgol, Mrs Lyndell Williams sy'n gyfrifol am y prosiect Gwyddoniaeth ar y cyd gyda'r Brifysgol, Mrs Annwen Morgan Pennaeth, Mrs Catrin Jones Hughes Dirprwy Bennaeth ac Elin Fflur oedd yn arwain y seremoni.

llinell

Newyddion Mis Mai 2014

Chwaraeon Mon :
Llongyfarchiadau i bawb fu’n cynrychioli’r ysgol ar gaeau Treborth Mai’r 8fed. Llwyddodd y canlynol i ddod i’r brig a byddant rwan yn cynrychioli Môn yn Chwaraeon Eryri :
1af Jack Palmer Edwards – naid hir a naid uchel
1af Ryan Coll – clwydi
1af Gemma Thomas – disgen
1af Mair Bown – naid uchel
3ydd : Heledd Williams, Ffion Morley, Abby Owen, Gemma Thomas, Huw Jones

Diolch i bawb am wneud eu gorau – mae Boded yn falch ohonoch!

Cerddor O Fri!
Ar ddechrau mis Mai bu Calum Macdonald blwyddyn 13 yng Nghernyw ar gyfer cystadleuaeth Pencampwriaeth Cerddor Ifanc y Clwb Rotari Cenedlaethol. Y mae dyfodol sicr iddo yn y byd cerddorol ac yn ddiweddar cafodd glyweliad gyda chorfflu cerdd y fyddin ac o bosib bydd yn ymuno gyda’r fyddin fel cerddor proffesiynol ym mis Medi. Pob dymuniad da iti Calum.


Chanolfan Dawns a Drama Merseyside, Lerpwl
Llongyfarchiadau enfawr i Lois Glain Postle Bodedern sydd wedi cael ei derbyn ar gynllun dawns arbennig gyda Chanolfan Dawns a Drama Merseyside, Lerpwl. Mae hyn yn golygu y bydd Lois yn teithio i Lerpwl dair gwaith bob tymor ar gyfer hyfforddiant pellach. Pon hwyl iti Lois - rwyt ti'n seren!

Enillwyr Fferm Ffactor Ieuenctid Cymru

Enillwyr Fferm Ffactor Ieuenctid Cymru

Llun enillwyr balch Fferm Ffactor Ieuenctid Cymru sef Cain Owen a Jac Davies - dau ddisgybl blwyddyn 10 yn Ysgol Uwchradd Bodedern - gyda'r beirniad Aled DaviesCanlyniadau Celf A Chrefft Eisteddfod Yr Urdd 2014

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
Sasha Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Myfanwy Williams Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Livi Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
Lucy Hawken Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Gwen Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
Erin Owen Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Catrin Frazer Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Ella Stanley Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
Jack Lynes Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Tomos Simpson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Claire Binyon Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
Grwp Claire Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwau/Crosio Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
Megan Bown Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

139 Gemwaith Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

Newyddion Mis Mawrth 2014

Marc Gyrfa Cymru : Hwre! Mae’r ysgol wedi ennill y marc hwn unwaith eto. Diolch yn arbennig i Ms Menai Owen am ei gwaith caled.

Ser Y Sgrin : Llongyfarchiadau mawr i 4 aelod o flwyddyn 8 a gafodd eu ffilmio ar gyfer y rhaglen Stwnsh sadwrn yn ddiweddar yng Nghaerdydd : Lewis Blease, Sion Rowlands, Lowri Williams a Sasha Jones.

Llenorion Y Dyfodol : Llongyfarchiadau i Glesni Rhys Jones ac Angharad Roberts Bl 7 sydd wedi cael eu dewis i Sgwad Sgwennu Môn.

Nofwyr O Fri : Llongyfarchiadau i’r canlynol am eu llwyddiant yng nghystadlaeuaeth nofio’r Urdd Môn :
Rhydd 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet, 3ydd Lewis Riley
Rhydd 100m i ferched Bl 7 ac 8 : 2il Louise Thomas
Rhydd 100m i fechgyn Bl 8 a 10 : 1af Lloyd Riley
Broga 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts, 2il Lewis Riley
Broga 100m i fechgyn Bl 9 a 10 : 1af Lloyd Riley
Cefn 50m i ferched Bl 7 ac 8 : 1af Louise Thomas
Pili-pala 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet
Cymysg unigol 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts
Cyfnewid cymysg 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : Ysgol Uwchradd Bodedern

Cystadleuaeth Cogurdd
Cynhaliwyd y rownd gyntaf o gystadleuaeth Cogurdd dydd Iau 31ain o Ionawr yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Roedd naw aelod o Clwb Coginio Bro Alaw yn cystadlu mewn dau ddosbarth.
Awr a hanner oedd ganddynt i gwblhau’r dasg. Roedd yr oedran iau i baratoi pedwar rysét a’r oedran hyn i wneud tri.
Roedd pawb yn frwdfrydig ac yn weithgar ac roedd hyn yn cael ei adlewyrchu yn sylwadau’r beirniad sef Anthony McQuire Jones o’r Talwrn.
Llwyddodd pedwar o’r naw i fynd ymlaen i’r ail rownd, sef Cai Stoddard-Jones, Elliott Roberts, Kirsten MacDonald ac Adam Jones. Roedd hwn yn cael ei gynnal ym Modedern ar yr 11eg o Chwefror gyda pherchennog Fferm y Lastra yn beirniadu.
Daeth pedwar disgybl o Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch i gystadlu yn eu herbyn, ond y pedwar o Fodedern oedd yn fuddugol unwaith eto.
Ar ôl y drydedd rownd yng Ngholeg Llandrillo ar y 14eg o Fawrth a gafodd ei feirniadu gan Dudley Newbery rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Kirsten MacDonald a Cai Stoddard-Jones yn cystadlu yn y rownd derfynol ar faes Eisteddod yr Urdd. Pob dymuniad da iddynt.

Teithiau : Cafwyd sawl taith yn ddiweddar.... Bu’r disgyblion sy’n astudio Drama ym Manceinion i weld y ddrama Lunch gan Steven Berkoff ac yn Clwyd Theatr Cymru yr Wyddgrug i weld Under Milk Wood ond teithiodd y criw hanes ymhellach sef i Krakow. Cafwyd profiad bythgofiadwy a diolchir i bawb am eu trefniadau gofalus.

ifan
gethin

Llongyfarchiadau mawr i Gethin Roberts ac Ifan Hughes

Llongyfarchiadau mawr i Gethin Roberts ac Ifan Hughes ill dau wedi ennill Ysgoloriaeth i astudio yn y Brifysgol ym Mangor - Gethin - Y Gymraeg, ac Ifan - Hanes drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pob Dymuniad da ichi hogia!

Lluniau:-
Ifan Hughes gyda'i athro Hanes Mr Sion Lloyd
Gethin Roberts rhwng ei ddwy athrawes Gymraeg - Ms Sian Hydref a Mrs Lyn Roberts Jones

Ifan Hughes
Gethin Roberts


Assistant Ffrengig yn Ysgol Uwchradd Bodedern

Assistant Ffrengig yn Ysgol Uwchradd Bodedern

“Nicolas dw i. Dwi’n ddau deg oed. Dwi’n dwad o Lille yn Ffrainc yn wreiddiol ond dw i’n byw ym Mangor. Myfyriwr dw i. Dw i’n astudio Saesneg yn y Brifysgol a dw i’n medru siarad Cymraeg tipyn bach. Dw i’n licio mynd i’r ysgol yn fawr.”

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor ydi Nicolas Deboudt ac yn gynorthwy-ydd Ieithoedd Modern yma’n yr ysgol ers mis Hydref. Bu’n helpu disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 hefo’u gwaith Ffrangeg yn y gwersi a blwyddyn 11 hefo’u llafar. Mae o wedi mwynhau gymaint hefo’r disygblion, mae o wedi gwneud cais i ddilyn cwrs athro yn Lille y flwyddyn nesaf. Bonne chance iddo felly a merci beaucoup am ein helpu ni yma. Bydd yn gorffen ar Ebrill 30.

Dyma Nicolas hefo rhai o ddisgyblion 7 Ceinwen


Sports Relief

Sports Relief

Mr Eilir Evans a phedwar disgybl dewr a redodd neu a ddaeth ar eu beiciau I'r ysgol ar ddydd Gwener Diwrnod Sports Relief


disgyblion Ysgol Bodedern Y melinydd, Lloyd Jones gyda disgyblion Ysgol Bodedern, Bethany a Nia y tu mewn i Felin Llynnon, Llanddeusant yn ystod eu digwyddiad Llwyddo’n Lleol Môn i’r safle yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion glywed am bwysigrwydd hanesyddol cynhyrchu blawd mewn melinoedd Cymru, a gweld drostynt eu hunain sut mae’r unig felin weithredol sy’n cynhyrchu blawd mâl gwenith cyflawn yng Nghymru yn gweithio. Daeth bron i 50 o bobl ifanc o’r ysgol i’r digwyddiad a drefnwyd gan Llwyddo’n Lleol er mwyn ysbrydoli’r bobl ifanc i feddwl am gyfleoedd gyrfa o fewn y sector bwyd ym Môn. Ariennir Llwyddo’n Lleol gan gronfa Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear.

Bwletin Medi 2013 - cliciwch yma

Canlyniadau Safon Uwch Awst 2013

LLongyfarchiadau unwaith eto eleni i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern ar eu canlyniadau Lefel A.

Llwyddodd y rhelyw i gyrraedd neu ragori ar eu targedau .

Dyma enwau rhai a lwyddodd yn arbennig o dda:

Caron Jones - 2 radd A + gradd B a’r BAC LEFEL UWCH

Cari Lloyd – 2 radd A + gradd B+ gradd C a’r BAC LEFEL UWCH

Beth Owen – 4 gradd A + gradd C a’r BAC LEFEL UWCH

Awen Hughes – 2 radd A 5+ gradd D a’r BAC LEFEL UWCH

Sioned Williams – Gradd A + gradd B+ gradd C a’r BAC LEFEL UWCH

Catrin Roberts – Gradd A + 2 radd B a’r BAC LEFEL UWCH

Dymuna’r Pennaeth longyfarch y myfyrwyr i GYD ar eu canlyniadau a diolch i’r staff am eu hymroddiad a’u llafur.

Dywedodd Cadeirydd y Corff Llywodraethol, Mr Ken Hughes ei fod yn ymfalchïo yn llwyddiant y myfyrwyr a'r athrawon.


Canlyniadau Safon TGAU Awst 2013

Mae YSGOL UWCHRADD BODEDERN yn dathlu ei chanlyniadau GORAU ERIOED.

Llwyddodd nifer i gyrraedd neu ragori ar eu targedau gyda nifer o’n disgyblion yn ennill y radd A*. Nid oes unrhyw ddisgybl yn gadael yn ddigymhwyster.

Dyam enwau rhai o’r disgyblion a wnaeth yn arbennig o dda.

Sara Hughes, = 7 A*, 3 A + BAC CANOLRADD

Paige Bentley = 5A*, 3 A, 2B + BAC CANOLRADD

Megan Caplin= 2A*, 6A, 2B + BAC CANOLRADD

Alun Roberts = 2A*, 5A, 4B + BAC

Elen Angharad Jones = 3A*, 4A, 3B +BAC CANOLRADD

LLio Thomas= 2 A*, 4A, 3 B, 1C + BAC CANOLRADD

Richard Owen= 2 A*, 6A, 2C + BAC CANOLRADD

Alice Hawken = 2A*, 4A , 3B, 1 C + BAC CANOLRADD

Morgan Williams =1 A*, 6 A, 1B, 2C + BAC CANOLRADD

Dymuna’r Pennaeth longyfarch y disgyblion i gyd i GYD ar eu canlyniadau a diolch i’r staff am eu hymroddiad a’u llafur.

Dywedodd Cadeirydd y Corff Llywodraethol, Mr Ken Hughes ei fod yn ymfalchïo yn llwyddiant y myfyrwyr a'r athrawon.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share