Gwybodaeth

Llawlyfr yr Ysgol 2019-2020

Rhan 1 - Cyflwyniad - cliciwch yma
Rhan 2 - Y Cwricwlwm - cliciwch yma
Rhan 3 - Gofal Fugeiliol - cliciwch yma
Rhan 4 - Canlyniadau - cliciwch yma

Mwy o gefnogaeth i rieni a gofalwyr plant awtistig wedi diagnosis

DATGANIAD I’R WASG CLlLC - cliciwch yma

Prydau Ysgol Di-dal

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Pecynnau cinio iach

poster

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Arweinydd Pwnc Ffiseg - Ysgol Uwchradd Bodedern - cliciwch yma

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft - cliciwch yma

Dogfen Ymgynghori y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol - cliciwch yma

Sesiynau gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol ADY i rieni - Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Gwefan Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Bwydlen Wythnos 1 - cliciwch yma

Bwydlen Wythnos 2 - cliciwch yma

Bwydlen Wythnos 3 - cliciwch yma

CAU’R YSGOL e.e. oherwydd tywydd garw

Petai angen cau’r ysgol ar frys e.e. oherwydd tywydd garw rhoddir gwybod i rieni/gwarcheidwaid drwy’r sianelau canlynol:
1. Gwefan Cyngor Sir Ynys Mon
2. Gwefan yr ysgol www.ysgoluwchraddbodedern.org
3. Cyfrif Trydar yr ysgol @YUBoded
4. Neges destun o’r ysgol (mae hi’n hollbwysig felly bod rhif ffôn symudol cyfredol gan yr ysgol)

NI FYDD neges swyddogol yn cael ei roi ar Facebook.

Polisi Llau Pen Ysgolion Iach Môn - cliciwch yma

Mae Llywodraeth Cymru a’r ysgol yn deall pwysigrwydd cefnogaeth y cartref yn addysgu a llwyddiant eu plant.

• Dewch o hyd i’r ymgyrch ar www.facebook.com\dechraucartref am syniadau ar sut i gefnogi’ch plant

• Gallwch ddilyn yr ymgyrch ar Twitter @dechraucartref

Rydym i gyd â chonsyrn am ddiogelwch ein plant ar y we. Un o safleoedd mwyaf defnyddio yw safle'r Heddlu ‘The Parent Zone’ gan CEOP. Gellir cael mwy o wybodaeth drwy ddilyn y linc - cliciwch yma

Grant GAD 2017-2018 - cliciwch yma

Grant GAD 2016-2017 - cliciwch yma

Grant Gwella Addysg 2015-2016 - cliciwch yma

Cynllun GAD 2014-2015 - cliciwch yma

Grant GAD 2013-2014 - cliciwch yma

Adroddiad Estyn Arolygiad Ysgol Uwchradd Bodedern 2014

I ddarllen yr adroddiad - cliciwch yma

I weld ein polisi ar gamerâu CCTV - cliciwch yma

Rhestrir isod rai o swyddogion yr Adran Dysgu Gydol Oes

Cyfeiriad y Swyddfa Dysgu Gydol Oes ym Môn yw:
Dysgu Gydol Oes
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Mon
LL77 7TW
Ffôn 01248 752900.


Mae gennych hawl, os dymunwch, i gael golwg ar nifer o ddogfennau megis cylchlythyrau Llywodraeth y Cynulliad, polisïau’r Awdurdod Addysg, polisïau a nodau cwricwlaidd y Corff Llywodraethol, adroddiadau AEM ar yr ysgol, meysydd llafur a chynlluniau gwaith, adroddiad blynyddol i rieni ac yn y blaen.

Gallwch gysylltu â’r Pennaeth yn ystod oriau ysgol i drefnu amser cyfleus i chi gael gweld y dogfennau ac os byddwch eisiau copïau ohonynt fe drefnir i chi gael rhai am 10 ceiniog y dudalen.

Er bod y manylion a geir yn y gwefan hwn yn gywir pan gyhoeddwyd hwy, ni ellir gwarantu na fydd newidiadau a all effeithio ar y wybodaeth yn ystod y flwyddyn. Gwnawn pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth sydd gan y rhieni yn gywir ac yn gyfoes.

Mae’r ysgol yn cadw gwybodaeth gwricwlaidd am bob disgybl. Mae gan rieni hawl i weld y rhan fwyaf o gofnodion eu plentyn, ac os dymunwch fanteisio ar hyn, gofynnir yn garedig i chi gysylltu â’r Pennaeth i drefnu amser hwylus yn ystod oriau’r ysgol.

Mae’n ofynnol i’r ysgol gyfeirio unrhyw achos sy’n ymwneud ag amddiffyn plant i’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Nid yw’n ofynnol hysbysu rhieni.

Trefniadaeth:
Disgyblion Anabl
Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn paratoi ar gyfer disgyblion anabl. Gwnaed nifer o addasiadau i'r adeilad yn cynnwys lifft, ystafell gofal, rampiau, ac unedau gwaith arbennig mewn Technoleg a Gwyddoniaeth i sicrhau mynediad i ddisgyblion mewn cadair olwyn. Datblygwyd cysylltiadau â'r gwasanaethau allanol ac mae cymorthyddion ar gael yn yr ysgol i'r disgyblion hynny sydd angen cymorth. Mabwysiadwyd polisi ysgol gyfan i hybu mynediad i'r cwricwlwm llawn i bob disgybl, gan gynnwys integreiddio disgyblion ag anableddau corfforol a synhwyrol.

Disgyblion ag anawsterau dysgu
Yn unol â'r Côd Ymarfer ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol bydd disgyblion ag anawsterau dysgu yn y medrau craidd (llythrennedd a rhifedd) yn cael cefnogaeth ychwanegol yn ôl eu hanghenion. Canfyddir y plant yn ystod y cyfnod trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd - asesiadau'r ysgolion cynradd, trafodaethau â'r athrawon cynradd ac asesiadau cychwynnol yr Ysgol Uwchradd. Cynllunir rhaglen ddysgu unigol ar gyfer pob plentyn sydd angen cynhaliaeth - gall gynnwys technegau dysgu gwahaniaethol, cynhaliaeth i ddysgu a gwella darllen, eu neilltuo ar gyfer dysgu unigol neu gynhaliaeth ychwanegol yn y dosbarth.

Gwneir trefniadau arbennig ar gyfer plant â datganiad oherwydd dislecsia - byddant yn derbyn cymorth oddi wrth yr Uned Dislecsia neu drwy'r drefn gefnogi yn yr ysgol i’r plant â dislecsia sydd heb ddatganiad.

Gwahoddir rhieni i adolygu cynnydd eu plant yn rheolaidd drwy fynychu cyfarfodydd rhieni ac efallai cyfarfodydd arbennig gyda'r Cyd-gysylltydd a'r Athrawon Anghenion Addysgol Arbennig.

Cynigir cyrsiau Tystysgrif Lefel Mynediad a gwobrau ASDAN i'r plant hynny sy'n anhebyg o elwa ar yr arlwy llawn o gyrsiau TGAU ym mlynyddoedd 10 ac 11.

Trefniadaeth ar gyfer plant Mwy Abl a Thalentog [MATh]
Mae polisi ADY yr ysgol yn cynnwys trefniadaeth ar gyfer plant galluog a thalentog. Fel arfer canfyddir y plant hyn trwy'r trefniadau trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd, a darperir cwricwlwm addas ar eu cyfer gan gynnwys cyrsiau arbennig wedi'i teilwrio i'r disgybl unigol. Darperir cwricwlwm eang a chytbwys i ddisgyblion galluog iawn sy'n cynnwys tasgau estynedig ym mhob maes profiad cwricwlaidd fel bo'r angen.

Ceir gwybodaeth bellach am y polisi ysgol a’r ddarpariaeth gan y Cyd-Gysylltydd ADY : Dr Einir Thomas

Polisi a Chynllun Hygyrchedd [anabledd]:
Mae’r ysgol wedi mabwysiadu Polisi a Chynllun tair blynedd llawn. Gweler yr adran POLISIAU

Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 - Blynyddoedd 7, 8 a 9 - cliciwch yma
Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 - Blwyddyn 10 ac 11 - cliciwch yma
Cwriwclwm Cyfnod Allweddol 5 - Blynyddoedd 12, 13 a 14 - cliciwch yma

DISGYBLION

Defnyddiwch y llyfr cyswllt ymhob gwers. Peidiwch â’i golli na’i ddifrodi. Bydd raid talu am un newydd.

Cofnodwch eich gwaith cartref, targedau personol, sgiliau, presenoldeb, llwyddiannau, cofnod darllen a.y.b.

Ar ôl cwblhau gwaith cartref rhowch √ wrth ochr y “Dyddiad Cyflwyno”

Cofiwch ddangos eich llyfr cyswllt i’ch rhieni / gwarcheidwaid ar ôl dangos eich gwaith cartref iddynt.

RHIENI / GWARCHEIDWAID

Diben y llyfr cyswllt:
Cryfhau’r cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol

Gellwch anfon negeseuon drwy’r llyfr cyswllt at yr athrawon a hwythau yn eu tro gysylltu â chi.

GOFYNNIR ICHI LOFNODI:

  • • Bob wythnos
  • • Bob tymor ynghylch targedau
  • • Bob neges i / gan athro

 

TIWTOR DOSBARTH

Byddant yn gwirio ac yn llofnodi’r llyfr cyswllt yn rheolaidd

Seilir cod ymddygiad Ysgol Uwchradd Bodedern ar BARCH:
• At eraill
• At ein hunain
• At eiddo
• At ddisgwyliadau ac ethos yr ysgol

Byddwn yn sicrhau HAWLIAU a CHYFRIFOLDEBAU pawb drwy wneud y canlynol:
• Ymddwyn yn gyfrifol a rhesymol bob amser
• Bod yn brydlon a dod â’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer dysgu
• Parchu hawl athrawon a chymorthyddion i addysgu a chynorthwyo
• Parchu hawl disgyblion eraill i ddysgu
• Dilyn cyfarwyddiadau’r holl staff ar unwaith
• Parchu barn a hawliau eraill
• Parchu’r ysgol a’r amgylchfyd
• Parchu rheolau gwisg ac ymddangosiad
• Gwneud ein gorau bob amser
• Bod yn gwrtais a siarad yn briodol gyda phawb

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn dangos ymrwymiad i sicrhau bod amgylchedd yr ysgol yn ddymunol, diogel a chymdeithasol. Gofynnir yn garedig i bob aelod o gymuned yr ysgol gydymffurfio â’r canlynol :

COD YR YSGOL : Parchu’n hunain, eraill, eiddo, disgwyliadau ac ethos yr ysgol drwy:

• Fwyta’n iach ac yfed dwr e.e. dim diodydd pop na sothach. Dewch â photel ddwr gyda chi i’r ysgol.
• Golchi dwylo’n rheolaidd gan ddefnyddio sebon hylif.
• Ymateb i ddigwyddiadau o fwlio e.e. defnyddio’r bocsus gwrthfwlio. Dywedwch wrth rhywun os yw bwlio’n digwydd e.e. Tiwtor dosbarth.
• Dilyn rheolau a pholisiau’r ysgol i sicrhau diogelwch pob un. Peidiwch â dod a ffonau symudol nac offer technolegol arall gyda chi i’r ysgol.
• Cadw pob man yn lân a thaclus ac ailgylchu. Defnyddiwch y biniau ailgylchu. Rhowch sbwriel mewn bin.
• Mae YUB yn fan di-fwg – dim ysmygu na chamddefnyddio sylweddau. Peidiwch â chario chwistrell erosol i’r ysgol.
• Cyfrannu a chyfranogi’n llawn i fywyd yr ysgol er mwyn sicrhau gwelliant parhaus. Gwnewch yn fawr o bob cyfle a gynigir ichi.

EICH CYFRIFOLDEB
Parchwch bobl eraill bob amser – disgyblion eraill, gyrrwyr, y cyhoedd.
Parchwch y cerbydau a’r eiddo sydd ynddynt bob amser.
Byddwch yn gwrtais bob amser.
Peidiwch byth â thaflu sbwriel ar hyd y lle.
Rhaid i chi ufuddhau i’r gyfraith bob amser.

EICH DIOGELWCH
Rhaid i chi ymddwyn yn dda bob amser wrth deithio.
Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd y gyrrwr bob amser wrth deithio.
Peidiwch â thynnu sylw’r gyrrwr.
Croeswch y ffordd yn ddiogel ac mewn modd synhwyrol bob amser.
Defnyddiwch lwybr diogel wrth deithio bob amser.

EICH HAWLIAU
Bod yn ddiogel wrth deithio.
Cael eich trin yn deg a chyda pharch.
Dweud wrth rhywun os oes rhywun neu rhywbeth yn achosi problemau i chi.
Peidio â chael eich bwlio neu eich poeni.


Disgwylir i bob disgybl wisgo gwisg swyddogol yr ysgol - mae hyn yn gyfraniad mawr tuag at ddiogelwch plant yr ysgol.

Rydym yn credu'n gryf ei bod yn bwysig cael safonau uchel ymhob agwedd o fywyd yr ysgol. Disgwyliwn felly i’r disgyblion wisgo’r wisg gywir a bod yn dwt ac yn lân. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r rhieni am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad yn hyn o beth.

Os oes problemau yn codi, fe geisiwn ymateb yn ystyriol, dim ond i chi adael inni wybod mewn llythyr gan nad yw gair y disgybl yn ddigon. Fe ellir sicrhau cymhorthdal i brynu’r wisg mewn rhai achosion.

Pan na fo gwisg plentyn yn cydymffurfio â'r rheolau, byddwn yn hysbysu'r rhieni drwy lythyr parod. Mae'n bwysig fod pob plentyn yn cymryd cyfrifoldeb am ei wisg.

Dyma enwau ein cyflenwyr swyddogol ar gyfer y wisg ysgol :
• Look Around Toys, Stryd yr Eglwys, Llangefni.
• BRODWAITH, Stad ddiwydiannol Llangefni
• ORCHID FASHION, Bangor

Dylai pob disgybl Blwyddyn 7 -11 wisgo:

• tei ysgol – streipen goch a nefi (maent i'w cael yn yr ysgol neu'r siopau).
• Siwmper wedi ei gweu nefi blw gyda gwddw V a logo’r ysgol. Mae’r ysgol yn hyrwyddo Look Around Sport, Brodwaith, Orchid Fashio a Rapscaliwn fel ein prif ddarparwyr

Bechgyn a Merched:
• Trowsus – du o hyd a lled cyffredin (dim jins, cords, denim na chinos. Os belt, belt du plaen.
• (Gall merched wisgo pe dymunir sgert at y benglin nefi neu ddu)
• Sanau plaen du (neu deits du i ferched pe dymunir)

Addysg Gorfforol:
• Esgidiau Campfa (Trainers) gyda gwadnau golau;
• Llodrau / shorts du neu ‘navy’; Sanau pêl-droed coch; Crys T coch a peiping glas
• Crys rygbi cildroadwy
Os dymunir: Esgidiau pêl-droed; Coesarn ar gyfer pêl-droed


Am resymau iechyd a diogelwch, ac i arbed trafferth a drwgdeimlad gyda cholledion ni chaniateir i
ddisgyblion wisgo:
(i) tlysau ee mwclis. breichled (ag eithrio oriawr)
(ii) modrwyau

Caniateir i ddisgyblion wisgo un clustdlws “stud” yn unig ymhob clust.

Dylid gwisgo esgidiau du plaen sawdl isel sy’n addas a diogel ar gyfer diwrnod ysgol.
Ni chaniateir esgidiau platfform uchel na sodlau uchel (dim uwch na 4 cm), na thrainers, na “boots”megis “UGGS” na sandalau – nid yw eu hedrychiad yn gweddu â gweddill y wisg ysgol. Ni chaniateir gwisgo motifau na bathodynnau.

Argymhellir cotiau rhad, plaen tywyll.

Ni chaniateir gwisgo siacedi denim na ‘hoodies’ac mae angen bod yn ofalus iawn wrth ddewis côt law. Dylid osgoi'r dewis o liwiau llachar a chotiau/anoracau gyda motifau ffasiynol. Ni chaniateir gwisgo côt, sgarff na phenwisg y tu mewn i'r adeilad.

Yn ogystal â'r eitemau a restrir, disgwylir i ymddangosiad cyffredinol pob disgybl a myfyriwr fod yn dderbyniol i'r Pennaeth. Ni ddylid lliwio gwallt na’i dorri mewn steil eithafol na gwisgo colur. Ni chaniateir addurniadau yn y gwallt e.e. blodau.

Dylai’r bag ysgol fod yn addas i gario ffeiliau, llyfrau a dillad ar gyfer addysg gorfforol (neu gellir cael bag arall addas ar gyfer addysg gorfforol).

Dylai pob eiddo personol fod wedi ei farcio’n glir ag enw llawn y perchennog

S gwall sillafu
O gwall atalnodi
P angen paragraff newydd
C angen y gair Cymraeg
T gwall treiglo
G gramadeg
[ ] angen ail ysgrifennu’r cymal/frawddeg/darn i gyd
? aneglur - angen ysgrifennu eto
  targed

Mae’n bwysig bod yr offer a’r llyfrau canlynol gennych bob amser.

Offer / Llyfrau ar gyfer gwaith ysgol

Offer angenrheidiol
Biro / Pin Ysgrifennu
Pensil
Pren mesur
Miniwr
Rhwbiwr
Offer ar gyfer pynciau penodol,
e.e. cyfrifiannell
Pensiliau lliw
Cas pensiliau

Llyfrau Angenrheidiol
Llyfr bras
Llyfr darllen personol
Llyfr Cyswllt

Mae nifer o’r eitemau hyn ar werth yn yr ysgol

Ffonau symudol, MP3, iPods ac offer electronig - ni chaniateir eu defnyddio yn yr ysgol - felly adref yw eu lle!

Blwyddyn 7 - 11

NEGES I RIENI
Bydd disgyblion yn cael gwaith cartref yn rheolaidd yn ystod eu gyrfa yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Mae’n rhan bwysig o ddatblygiad addysgol pob disgybl gan ei fod yn dysgu disgyblion sut i astudio a dysgu’n annibynnol y tu allan i wersi. Gofynnwn yn garedig i bob rhiant sicrhau bod eu plant yn cael y gefnogaeth orau bosib trwy:

• bwysleisio statws gwaith cartref
• annog eich plentyn i gwblhau tasgau mewn da bryd ar ôl cyrraedd adref o’r ysgol
• sicrhau bod man tawel ar gael i weithio gyda bwrdd, golau da a thawelwch o sn teledu, cerddoriaeth, siarad ac yn y blaen
• sicrhau bod eich plentyn yn darllen yn rheolaidd
• sicrhau bod eich plentyn yn gwirio a dysgu cywiriadau pynciol yn rheolaidd
• arwyddo’r llyfr cyswllt yn rheolaidd ar ôl gwirio bod eich plentyn wedi cwblhau’r gwaith cartref i’r safon uchaf bosib

Mae’r amserlen bwrpasol wedi ei llunio ar gyfer bob blwyddyn er mwyn sicrhau fod tasgau yn gallu cael eu cwblhau dros gyfnod rhesymol o amser. Fe all y gwaith gael ei osod ynghynt - pwrpas yr amserlen yw sicrhau bod amser penodol, a chyfnod rhesymol wedi’i roi i ddisgyblion gwblhau eu gwaith. Yn ogystal â hyn gall disgyblion dderbyn tasgau byr y disgwylir iddynt gwblhau dros nos. Os oes argyfwng yn codi pan nad yw eich plentyn wedi cael cyfle i gwblhau gwaith cartref yn brydlon ee argyfwng teuluol, gofynnir yn garedig i rieni nodi hynny yn y llyfr cyswllt.

NEGES I DDISGYBLION
Cofiwch:

• gofnodi’r dasg yn y llyfr cyswllt, a’r manylion yn y llyfr neu ffeil pynciol
• roi’r dyddiad cwblhau yn y golofn
• cymryd amser i wneud eich gorau ym mhob tasg
• drefnu cyfnodau gweithio fel nad oes gormod i’w wneud mewn un noson
• ddefnyddio’r Llyfryn Iaith i wirio eich gwaith cyn ei gyflwyno i’w farcio ac i wneud eich cywiriadau
• gyflwyno’r gwaith yn brydlon i’r athro/athrawes
• os oes anhawster gyda chwblhau gwaith oherwydd amgylchiadau arbennig ee argyfwng teuluol, rhaid dweud wrth yr athro/athrawes mewn da bryd
• ddangos eich gwaith i’ch rhieni a gofyn iddynt arwyddo’r llyfr cyswllt yn rheolaidd
• cofiwch fod cyfle i gwblhau gwaith cartref yn ystod egwyl bore a chinio.

Blwyddyn 12/ 13

NEGES I RIENI
Bydd disgyblion yn cael gwaith cartref yn rheolaidd yn ystod eu gyrfa yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Mae’n rhan bwysig o ddatblygiad addysgol pob disgybl gan ei fod yn dysgu disgyblion sut i astudio a dysgu’n annibynnol y tu allan i wersi. Gofynnwn yn garedig i bob rhiant sicrhau bod eu plant yn cael y gefnogaeth orau bosib trwy:

• bwysleisio statws gwaith cartref
• annog eich plentyn i gwblhau tasgau mewn da bryd ar ôl cyrraedd adref o’r ysgol
• sicrhau bod man tawel ar gael i weithio gyda bwrdd, golau da a thawelwch o swn teledu, cerddoriaeth, siarad ac yn y blaen
• sicrhau bod eich plentyn yn darllen yn rheolaidd
• sicrhau bod eich plentyn yn gwirio a dysgu cywiriadau pynciol yn rheolaidd
• arwyddo’r llyfr cyswllt yn rheolaidd ar ôl gwirio bod eich plentyn wedi cwblhau’r gwaith cartref i’r safon uchaf bosib

Mae’r amserlen bwrpasol wedi ei llunio ar gyfer bob blwyddyn er mwyn sicrhau fod tasgau yn gallu cael eu cwblhau dros gyfnod rhesymol o amser. Fe all y gwaith gael ei osod ynghynt - pwrpas yr amserlen yw sicrhau bod amser penodol, a chyfnod rhesymol wedi’i roi i ddisgyblion gwblhau eu gwaith. Yn ogystal â hyn gall disgyblion dderbyn tasgau byr y disgwylir iddynt gwblhau dros nos. Os oes argyfwng yn codi pan nad yw eich plentyn wedi cael cyfle i gwblhau gwaith cartref yn brydlon ee argyfwng teuluol, gofynnir yn garedig i rieni nodi hynny yn y llyfr cyswllt.

NEGES I DDISGYBLION
Cofiwch:
• gofnodi’r dasg yn y llyfr cyswllt, a’r manylion yn y llyfr neu ffeil pynciol
• roi’r dyddiad cwblhau yn y golofn
• cymryd amser i wneud eich gorau ym mhob tasg
• drefnu cyfnodau gweithio fel nad oes gormod i’w wneud mewn un noson
• ddefnyddio’r Llyfryn Iaith i wirio eich gwaith cyn ei gyflwyno i’w farcio ac i wneud eich cywiriadau
• gyflwyno’r gwaith yn brydlon i’r athro/athrawes
• os oes anhawster gyda chwblhau gwaith oherwydd amgylchiadau arbennig ee argyfwng teuluol, rhaid dweud wrth yr athro/athrawes mewn da bryd
• ddangos eich gwaith i’ch rhieni a gofyn iddynt arwyddo’r llyfr cyswllt yn rheolaidd
• cofiwch fod cyfle i gwblhau gwaith cartref yn ystod egwyl bore a chinio.

Presenoldeb

PRESENOLDEB UCHEL = LLWYDDIANT.

Mae gwaith ymchwil yn profi bod disgyblion sy’n dod i’r ysgol bob dydd yn cael canlyniadau gwell.
Er mwyn gwella presenoldeb ceisiwch drefnu apwyntiadau e.e. meddygol a deintyddol y tu allan i oriau ysgol. Dylai’r disgybl ddangos cerdyn apwyntiad i’w diwtor dosbarth.

Disgwylir i rieni gysylltu â’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb eu plentyn.
Os na dderbynir neges bydd galwad triwant yn cael ei yrru i’r cartref.
Dyma’r camau a gymerir i ymateb i bresenoldeb anfoddhaol :

CAM 1
Y tiwtor dosbarth yn cael gair gyda’r disgybl.
Gyrrir Llythyr gwybodaeth.

CAM 2
Rhieni yn derbyn ffurflen i nodi union natur y salwch / union reswm dros yr absenoldeb.

CAM 3
Os na dderbynir rhesymau teilwng dros yr absenoldeb, gwahoddir y rhieni i ffonio neu drefnu cyfarfod gyda’r Prif Diwtor.

CAM 4
Os nad yw’r presenoldeb yn gwella, trosglwyddir y mater i Swyddog lles yr Ysgol. Bydd ef / hi yn llythyru / ffonio’r cartref.

CAM 5
Os nad yw’r sefyllfa yn gwella bydd y Swyddog lles yn ymweld â’r cartref.

CAM 6
Yn y pendraw, os nad yw’r presenoldeb yn gwella, bydd y Pennaeth yn gofyn i’r mater gael ei gyfeirio i’r Llys.

 

Lefel Ymdrech

Disgrifiad Ymdrech

I’w gyrraedd o fewn cyfnod Arolwg

1

Da Iawn

Llwyddo i wneud y rhain:
Ymdrech gyson ym mhob gwers.
Gwaith cartref wastad yn brydlon.
Dim angen unrhyw anogaeth i weithio.

2

Da

Heb lwyddo gyda un o’r rhain :
Ymdrech gyson ym mhob gwers.
Gwaith cartref wastad yn brydlon.
Dim angen unrhyw anogaeth i weithio.

3

Annigonol

Heb lwyddo gyda un o’r rhain :
Ymdrech gyson ym mhob gwers.
Gwaith cartref wastad yn brydlon.
Dim angen unrhyw anogaeth i weithio.

4

Gwan

Heb lwyddo cyrraedd y nôd yn gyson i roi :
Ymdrech gyson ym mhob gwers.
Gwaith cartref wastad yn brydlon.
Dim angen unrhyw anogaeth i weithio.


SGILIAU
Dyma’r sgiliau hanfodol rwyt ti eu hangen ar gyfer bod
yn ddinesydd da yng Nghymru a’r byd:

LLYTHRENNEDD/ CYFATHREBU [C]
RHIFEDD / CYMHWYSO RHIF [Rh]
TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU [TGCh]
MEDDWL A DATRYS PROBLEMAU [DP]
GWEITHIO GYDAG ERAILL [GGE]
GWELLA DY DDYSGU A’TH BERFFORMIAD DY HUN [GP]

Cofia nodi pa sgiliau rwyt ti’n eu datblygu drwy’r flwyddyn.

Pa agweddau wyt ti yn eu datblygu? Sut?

ymddwyn yn ystyriol a pharchus tuag at bob aelod o’r gweithlu, cyfoedion a disgyblion
fod yn bresennol, ac yn brydlon, yn y cyfnodau cofrestru
fynychu’r cynulliad boreol
fod yn bresennol yn y gwersi yn brydlon a rheolaidd
i beidio â mynd ar wyliau yn ystod tymhorau’r ysgol
i beidio â cholli’r ysgol er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden
i beidio â cholli’r ysgol oherwydd penblwyddi neu ddathliadau teuluol
i beidio â cholli’r ysgol er mwyn cael gwersi gyrru
i beidio â cholli’r ysgol er mwyn gwarchod brodyr a chwiorydd iau (neu unrhyw blant iau) na chadw cwmni i’r henoed.
wneud ymdrech gydwybodol trwy gydol y cwrs, gan gyflwyno gwaith yn brydlon
wneud defnydd priodol o wersi digyswllt trwy weithio yn y mannau a ddarparwyd i’r diben am o leiaf 3 gwers yr wythnos
gadw rheolau’r Teleganolfan
fod yn gyfrifol am gasglu tystiolaeth ar gyfer eu Portffolio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
drafod unrhyw newid cwrs / anawsterau gyda phennaeth pwnc a’r tiwtor yn y lle cyntaf ac yna gyda Prif Diwtor yr Ysgol Hŷn cyn gweld y Dirprwy Bennaeth os am newid.
gydymffurfio â’r holl reolau ysgol sy’n berthnasol i’r Ysgol Hŷn.
barchu adnoddau ac ystafelloedd.
aros ar libart yr ysgol yn ystod amser gwersi, os na fydd wedi cael caniatâd penodol gan y Pennaeth, y Dirprwyon neu Brif Diwtor yr Ysgol Hŷn i fynd o’r ysgol
beidio gweithio am dâl yn ystod tymor ac oriau ysgol
i fynychu gwersi’r Ganolfan ar bob achlysur, ac i sicrhau bod trefniadau teithio yn ddibynnol a hysbys.

1. Disgwylir i aelodau’r Ysgol Hŷn ymddwyn yn aeddfed fel y bydd athrawon ac oedolion eraill yn gallu eu trin yn wahanol i blant, ac yn gallu cynghori yn lle ceryddu.

2. Disgwylir i fyfyrwyr wneud ymdrech deilwng i gwblhau pob aseiniad erbyn y dyddiad a nodir. Bydd methiant i gyrraedd y gofynion yn arwain at:
(i) rybudd gan yr athro
(ii) rybudd gan yr AA / Tiwtor
(iii) rybudd gan Brif Diwtor yr Ysgol Hŷn [gorfodaeth i weithio yn y Teleganolfan yn ystod gwersi digyswllt]
(iv) rybudd terfynol gan y Dirprwy / Pennaeth
(v) adael yr ysgol

3. (a) Disgwylir i fyfyrwyr hysbysu’r ysgol o absenoldeb ar ddiwrnod cyntaf salwch (trwy alwad ffôn rhwng 8 ac 8.30 – 01407 741000). Edrychir ar absenoldebau yn rheolaidd a thrafodir patrymau ddaw i’r amlwg efo’r myfyriwr. Ni fyddai hyn yn dderbyniol ym myd gwaith ac nid yw’n dderbyniol yn yr ysgol.

Mae’r disgwyliadau fel i’r gweithlu. Rhaid i’r myfyriwr gysylltu â’r Swyddog Cofnodi Presenoldeb cyn dechrau’r diwrnod ysgol ar y bore cyntaf o salwch gan nodi natur y salwch ac, os oes modd, y dyddiad pryd bydd yn debyg o ddychwelyd. Oni fydd y myfyriwr yn gallu ffonio’n bersonol, cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu i berthynas agos ffonio ar ei ran. Oni dderbynnir gwybodaeth am yr absenoldeb fe’i dynodir fel anawdurdodedig, felly hefyd unrhyw ddiwrnodau dilynol na fydd yn rhoi gwybod amdanynt.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share