Cwestiynau

Diwrnod Ysgol
08.35 - 08.55 Cofrestru a Gwasanaeth
08.55 - 09.45 Gwers 1
09.45 - 10.35 Gwers 2
10.35 - 10.50 Egwyl
10.50 - 11.40 Gwers 3
11.40 - 12.30 Gwers 4
12.30 - 13.35 Cinio
13.35 - 13.40 Cofrestru
13.40 - 14.30 Gwers 5
14.30 - 15.20 Gwers 6

Darperir cinio ardderchog gyda phob blwyddyn yn cael cinio ‘gyntaf’ yn eu tro. Cynigir nifer o weithgareddau yn ystod yr awr ginio ac mae’r aelwydydd ar agor ar gyfer ymgom a gwaith. Mae’r llyfrgell fenthyg, y Teleganolfan a nifer o’r ystafelloedd arbenigol hefyd yn agored a than arolygaeth.

Ni chaniateir i unrhyw ddisgybl adael libart yr ysgol yn ystod oriau ysgol nac yn ystod yr awr ginio. Os yw yn mynd adref i ginio, gofynnir i’r rhieni roi gwybod i’r ysgol am hynny trwy lythyr ar ddechrau pob blwyddyn ysgol - fe roir cerdyn i’r plentyn i ddangos fod ganddo ganiatâd. Caniateir i’r myfyrwyr hyn ymweld â’r pentref yn ystod amseroedd egwyl a chinio.

Dylai rhieni sy’n dymuno trosglwyddo eu plentyn o un ysgol uwchradd i un arall (a heb fod yn newid cyfeiriad) lenwi ffurflen dewis rhieni gan nodi rhesymau am y cais a’i gyflwyno i’r Awdurdod Addysg ond nid cyn trafod yn fanwl gyda’r ddau Bennaeth perthnasol.
Bydd yr amodau ynglŷn â chyfrwng a chludiant yn dal yr un fath â’r uchod.
Os gwrthodir lle i’r disgybl ym Modedern, bydd gan y rhieni hawl i wneud apêl i’r Awdurdod Addysg ac i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Faint o Ddisgyblion sy’n Cael Bod Ymhob Blwyddyn ?
Rhif Mynediad: [Pob blwyddyn] 156

Mae’r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, dan Adran 23 o Ddeddf Diwygio Addysg 1980, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae Cyrff Llywodraethol yr ysgolion a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae’r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y Gymraeg a’r English sydd ar gael yn yr ysgol. Darperir copi’n rhad ac am ddim, yn ôl y gofyn, i unrhyw rieni sy’n dymuno gwneud cŵyn dan y trefniadau hyn, a gall yr Awdurdod ddarparu copi mewn iaith heblaw’r Gymraeg a’r English os bydd hynny’n angenrheidiol Pwysleisir, fodd bynnag, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda’r Pennaeth neu staff eraill yr ysgol.

Mae’r Corff Llywodraethol wedi sefydlu trefn tri cham i drin cwynion.

Cam 1
Gellir gwneud cwyn llafar neu ysgrifenedig ar Gam 1. Gellir gwneud y gwyn i unrhyw aelod o’r gweithlu neu’r Pennaeth. Bydd yr aelod o’r gweithlu sy’n derbyn y gwyn yn hysbysu’r Pennaeth. Bydd y Pennaeth yn sicrhau y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i ddatrys y gwyn ar y cam hwn.

Cam 2
Mae’n arfer dda ar Gam 2 i dderbyn cwyn ysgrifenedig fel bod sylwedd y mater yn glir. O’i derbyn, bydd y Pennaeth yn ysgrifennu i gydnabod derbyn y gwyn. Bydd y gwyn yn cael ei hymchwilio a’r canlyniad yn cael ei gyflwyno yn ysgrifenedig i’r achwynydd.

Cam 3
Os nad yw’r achwynydd yn fodlon â chanlyniad ystyriaeth y Pennaeth, fe all y Corff Llywodraethol ystyried y mater. Clywir y gwyn gan Bwyllgor Cwynion y Corff Llywodraethol yn ôl y drefn nodwyd yng nghanllaw LlCC.

Yn dilyn cwblhau Cam 3, gall y Corff Llywodraethol neu’r achwynydd gysylltu â’r AALl i berwyl adolygu’r drefn a ddefnyddir i ddod i benderfyniad. Ni all yr AALl yn gyfreithiol adolygu’r penderfyniad ei hun neu weithredu fel mecanwaith apêl.

Cyfnod Amser Trin Cwynion

Bydd y Corff Llywodraethol yn ceisio dilyn y cyfnod amser amlinellwyd yn y canllaw:

Ymateb Cam 1 o fewn 10 diwrnod ysgol
Ymateb Cam 2 o fewn 10 diwrnod ysgol
Ymateb Cam 3 o fewn 15 diwrnod ysgol

Bydd yr AALl yn ceisio llunio ymateb i ymholiad yn dilyn cwblhau Cam 3 o fewn 10 diwrnod

Dylid cysylltu ag ysgrifenyddes yr ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gŵyn gyda’r Pennaeth.

Y Llyfr Cyswllt
Dyma’r prif ddull o gysylltu’r ysgol â’r cartref. Drwyddo gall rhieni anfon negeseuon at yr athrawon a hwythau yn eu tro gysylltu â’r cartref. Gofynnir i rieni edrych ar y llyfr bob nos, holi’r plentyn am hynt y dydd a pha waith osodwyd, ac arwyddo’r dudalen gwaith cartref ar ôl sicrhau bod y plentyn wedi cwblhau’r dasg i safon dderbyniol. Dylai rhieni edrych hefyd a oes neges ar eu cyfer yn y llyfr. Fe’u gwahoddir i arwyddo er mwyn dangos eu bod wedi derbyn y neges. Yn yr un modd, os dymuna rhieni ddweud rhywbeth wrth yr athrawon mae lle iddynt wneud hynny. Wrth archwilio’r llyfr yn ddyddiol a’i ddefnyddio i gysylltu’n rheolaidd â’r ysgol, bydd cefnogaeth y rhiant i addysg y plentyn yn amlwg a bydd y plentyn yn sicr o elwa.

Gwybodaeth i Rieni
Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol byddwn yn anfon calendr yr ysgol am y flwyddyn yn nodi gwyliau’r ysgol a’r prif ddyddiadau megis cyfnodau arholiadau. O dro i dro byddwn yn anfon bwletinau i sôn am nifer o weithgareddau a newyddion am hynt a helynt yr ysgol. Byddwn yn aml yn anfon cylchlythyrau at rieni drwy law eu plant e.e. caniatâd i fynd ar daith, rheswm am absenoldeb, gwahoddiad i weithgareddau. Gosodir llawer o’r wybodaeth ar ffurf taflenni A5 i’w gosod dan glawr y llyfr cyswllt.

Adroddiadau
Rhoddir Adroddiadau llawn ar waith y disgyblion ar ddiwedd y flwyddyn a chynhelir tri Arolwg yn ystod y flwyddyn. Bydd rhieni yn derbyn canlyniadau’r Arolygon, ac ar ôl un Arolwg fe’u gwahoddir i ddod draw i Gyfarfodydd Rhieni er mwyn trafod cynnydd eu plentyn. Anfonir llythyr personol drwy’r post neu fe gysylltir dros y ffôn os byddwn am gael gair preifat â rhieni ynglŷn â’u plentyn.

Y Tiwtor
Os dymuna rhieni gael gair â ni mae’r drws bob amser yn agored. Dylent drefnu apwyntiad dros y ffôn i sicrhau eu bod yn cael gair â’r union berson y maent am ei weld. Fel arfer tiwtor yr Aelwyd fyddai’r person hwnnw a bydd ei enw yn y llyfr cyswllt. Mae gwaith y tiwtor yn allweddol yn nhrefn gofal yr ysgol. Daw’r tiwtor i adnabod y plant yn dda; bydd yn eu gweld yn ddyddiol, eu dysgu bob wythnos a’u cyfweld yn rheolaidd a thrwyddo y bydd y cysylltiad cyntaf rhwng y cartref a’r ysgol.

Cytundeb rhwng yr Ysgol a’r Cartref
Mabwysiadwyd cytundeb partneriaeth rhwng y rhiant, y disgybl a’r ysgol. Disgwylir i bawb wneud addewidion i gydweithio er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’r plentyn gael yr addysg orau bosib. Mae copi o’r cytundeb i’w weld ar dudalen olaf rhan 3 y prosbectws.

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share